VE­TE­RI­NAR EN­GEL Na Hal­l­hu­be­ro­vu ima­nju do­ga­đa­ju se neo­bjaš­nji­ve stva­ri. Kat­hri­ni­na naj­bo­lja kra­va mu­za­ra da­je pu­no ma­nje mli­je­ka

24sata - Cafe 24 - - TELENOVELE -

PO­NE­DJE­LJAK

U Ki­erer­ta­lu ha­ra lo­vo­kra­di­ca. Na­ujoks i Qu­irin že­le mu ući u trag. Dok je Bert u očaj­nič­koj po­tra­zi za svo­jom so­vom, oz­li­je­di ga sup. Qu­irin mu pru­ža pr­vu po­moć.

Sve­će­nik Franz Ma­ihöfer u te­škom je su­ko­bu sa sa­vješ­ću. Priz­na­je Mar­li­es svo­ju lju­bav. Pr­vi put raz­go­va­ra­ju o te­ško­ća­ma ko­je za njih pro­iz­la­ze iz ce­li­ba­ta. Dok se lju­be, pro­ma­tra ih baš gđa Häu­ss­ler.

Qu­irin En­gel su­ko­bi se na se­ma­fo­ru s umiš­lje­nim mla­dim vo­za­čem ka­bri­ole­ta ko­ji svoj bob­ta­il iz­la­že opas­nom vje­tru u vož­nji. Na

UTO­RAK SRIJEDA

er­ge­li Kar­l­sha­gen uz­bu­đe­no se iš­če­ku­je Lud­ger Best, ko­ji tu ka­ni sni­mi­ti film o Ki­erer­ta­lu.

An­ge­li­ka pri­go­va­ra Qu­iri­nu jer je zbog kup­nje me­di­cin­skih ure­đa­ja pri­hva­tio vi­so­ku mje­ni­cu ko­ju sa­da tre­ba po­kri­ti. An­ge­li­ka zbog to­ga ima sas­ta­nak s Han­som Kle­ibe­rom, znan­cem za­pos­le­nim u ban­ci.

Na Hal­l­hu­be­ro­vu ima­nju do­ga­đa­ju se neo­bjaš­nji­ve stva­ri. Kat­hri­ni­na naj­bo­lja kra­va mu­za­ra odjed­nom da­je ma­nje mli­je­ka. No dr. En­gel ne mo­že us­ta­no­vi­ti ni­kak­vu bo­lest. Ul­rich Hal­l­hu­ber je čuo ku­nu.

ČE­T­VR­TAK PE­TAK

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.