GO­RAN STEFANOVSKI U 66. GO­DI­NI PRE­MI­NUO JE MAKEDONSKI KNJIŽEVNIK

24sata - Cafe 24 - - SHOW STARS -

Je­dan od naj­poz­na­ti­jih ma­ke­don­skih dram­skih pi­sa­ca i brat glaz­be­ni­ka Vlat­ka, Go­ran Stefanovski, umro je u 66. go­di­ni pos­li­je krat­ke, ali te­ške bo­les­ti, pi­še Es­pre­so.rs. Stefanovski je autor vi­še od 30 dra­ma, me­đu ko­ji­ma su “Div­lje me­so”, “Let u mjes­tu”, “Du­plo dno”, “Te­to­vi­ra­ne du­še” i dvos­tru­ki je do­bit­nik Ste­ri­ji­ne na­gra­de. (vkm)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.