Mo­je ko­le­gi­ce ne mo­gu si pri­ušti­ti da ne ko­ris­te Pho­to­shop po­put me­ne

Sre­di­nom pro­sin­ca po­či­nje sa sni­ma­njem vlas­ti­te emi­si­je. Po­bjed­nik Pla­net Lil­le Showa osvo­jit će pri­li­ku da s pje­va­či­com sni­mi pje­smu i za­vr­ši na al­bu­mu

24sata - Cafe 24 - - INTERVJU - Pi­še: DENIS GAŠČIĆ

Vi­še se bi­lo strah ima­mo li do­volj­no slat­kog na sni­ma­nju ne­go vi­si­ne i to­ga što se ne­što mo­že uru­ši­ti. Upra­vo tim ri­je­či­ma, mo­ra­mo priz­na­ti hra­bra, Li­di­ja Ba­čić (33) od­go­va­ra nam na pi­ta­nje ni­je li se bo­ja­la sni­ma­nja na kro­vu de­rut­ne i ni­kad sa­gra­đe­ne za­gre­bač­ke Sve­uči­liš­ne bol­ni­ce.

Split­ska pje­va­či­ca zbog po­tre­ba svo­jih broj­nih ak­tiv­nos­ti po­zi­ra­la je na, po mno­gi­ma, ne baš atrak­tiv­noj lo­ka­ci­ji. No, Li­di­ji, po­t­vr­dit će nje­zi­ni broj­ni obo­ža­va­te­lji, adre­na­lin ite­ka­ko pris­ta­je. Sto­ga se pje­va­či­ca ni­je li­bi­la pri­je ne­ko­li­ko da­na sta­ti ni uz rub ni­kad do­vr­še­ne zgra­de. Umjes­to vi­si­ne i uru­ša­va­nja, objaš­nja­va nam, bo­ja­la se ne­kih dru­gih stva­ri.

- Ma­ni­jak sam za ve­li­kom do­zom še­će­ra u da­nu. Ako ne po­je­dem slat­ko, ni­ka­ko se ne mo­gu fo­ku­si­ra­ti na po­sao. Straš­no je to kod me­ne, kao ma­lo di­je­te sam što se to­ga ti­če - priz­na­je nam Lil­le. Ipak, do­da­je ka­ko su za nje­zin osje­ćaj si­gur­nos­ti zas­luž­ni i bli­ski joj lju­di, su­rad­ni­ci, ko­le­ge, a ujed­no i pri­ja­te­lji.

- Kad su mo­ji lju­di oko me­ne, ne bri­nem se. On­da znam da sam si­gur­na i za­šti­će­na - objaš­nja­va nam Ba­čić. Atrak­tiv­na Spli­ćan­ka ot­kri­va nam ka­ko se ne bo­ji ni da će zbog ve­li­ke ko­li­či­ne še­će­ra ko­ju uno­si kroz dan na­ru­ši­ti svoj iz­gled i iz­gu­bi­ti fi­gu­ru.

- Pra­vi dal­ma­tin­ski ge­ni zas­luž­ni su za moj iz­gled - hva­li se Lil­le.

Lju­di je, pre­pri­ča­va, čes­to is­pi­tu­ju ko­li­ko dnev­no sa­ti po­tro­ši u te­re­ta­ni ka­ko bi odr­ža­la za­vid­nu fi­gu­ru, no Li­di­ja tvr­di ka­ko uop­će ne vjež­ba.

- Za­is­ta, imam to­li­ko do­bre ge­ne da mo­gu jes­ti što god po­že­lim, a vjež­ba­nje mi uop­će ni­je po­treb­no. Za­hval­na sam što sam ova­ko gra­đe­na - objaš­nja­va Li­di­ja. Ka­ko je ove go­di­ne nje­zin kalendar ras­pro­dan, onaj za slje­de­ću godinu pri­pre­ma u ne­što vi­še pri­mje­ra­ka.

Ia­ko mje­seč­no ima de­se­tak kon­ce­ra­ta, Li­di­ja uvi­jek pro­na­đe vre­me­na za os­ta­le ak­tiv­nos­ti. Glu­mi­la je i u se­ri­ji ‘Ko te ši­ša’ sa Kse­ni­jom Ma­rin­ko­vić (des­no), a us­pje­la je po­zi­ra­ti i za rek­lam­nu kam­pa­nju te da­nas s jum­bo pla­ka­ta kra­si uli­ce raz­nih hr­vat­skih gra­do­va (is­pod)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.