Vi­še me strah bi­ka ne­go lju­do­žder­skih ple­me­na

Pro­pu­to­vao je ci­je­li svi­jet, vi­dio lju­de i stva­ri ko­je ni­je ni sa­njao, no hr­vat­ska fe­šta mu je, ka­že, naj­bo­lja

24sata - Cafe 24 - - INTERVJU -

Sva­ko mis­to svo­ju fe­štu ima, sva­ko mis­to ima svoj dan, a mi vo­li­mo fe­štu jer tu se pi­va po ci­li dan, za­pje­vao nam je ose­buj­ni Ro­bert Knjaz (47) u po­vo­du no­vo­ga te­le­vi­zij­skog pro­jek­ta “Naj­ve­će svjet­ske fe­šte” ko­ji kre­će 9. pro­sin­ca na HRT1.

Ovo­ga pu­ta obi­šao je svi­jet bez ko­le­dži­ce i ža­li što to ni­je na­pra­vio puno pri­je. Tr­čao je s bi­ko­vi­ma u Špa­njol­skoj, sko­ro je iz­gu­bio gla­vu u džun­gli kod lju­do­žder­skog ple­me­na, a u To­ma­ti­nu su ga ga­đa­li raj­či­ca­ma.

- Fe­šte su mjes­to gdje se odvi­ja eks­plo­zi­ja po­zi­tiv­nih emo­ci­ja, ve­se­lja i sre­će - objas­nio je Knjaz, ko­ji je s bi­ko­vi­ma u Špa­njol­skoj tr­čao de­vet da­na.

- Do sa­da je ta­ko po­gi­nu­lo 16 lju­di, svake go­di­ne je sto­ti­ne oz­li­je­đe­nih. Me­đu­tim, to Špa­njol­ce ne uz­ne­mi­ru­je, svi su ja­ko ve­se­li - is­pri­čao je te do­dao da se ipak naj­vi­še bo­ji bi­ko­vih ro­go­va, čak vi­še ne­go sko­ka pa­do­bra­nom ili lju­do­žder­skog ple­me­na ko­je je po­sje­tio u džun­gli.

- Kad ska­češ s pa­do­bra­nom, is­hod ti je bi­nar­nog ti­pa, uglav­nom 0 ili 1, il’ ćeš pre­ži­vje­ti il’ ćeš po­gi­nu­ti. Kad su bi­ko­vi u pi­ta­nju, tu je ci­je­la le­pe­za stva­ri ko­je ti se mo­gu do­go­di­ti. Bik je ne­pre­dvid­ljiv, mo­že te pro­bi­ti ro­gom, os­ta­vi­ti te inva­li­dom ili u pe­le­na­ma ci­je­li ži­vot - re­kao je. Se­ri­jal “Naj­ve­će svjet­ske fe­šte” ima de­vet epi­zo­da iz svih kra­je­va svi­je­ta. Od Špa­njol­ske, Fi­ren­ze, No­ve Gvi­ne­je, Nje­mač­ke do, na­rav­no, Hr­vat­ske, za ko­ju priz­na­je da je ipak ima­la naj­ve­ću fe­štu, i to ka­da se naj­ma­nje na­dao.

- Ne­za­bo­rav­ni do­ček hr­vat­ske re­pre­zen­ta­ci­je. Sad mi je žao što to ni­je bi­la jed­na od na­ših epi­zo­da, ali tko je to mo­gao oče­ki­va­ti? Sa­da se spre­mam za sni­ma­nje do­če­ka Va­tre­nih ka­da osvo­je zla­to na idu­ćem Svjet­skom pr­vens­tvu. To će bi­ti naj­ve­ća fe­šta u ga­lak­si­ji - objas­nio je Ro­bert, ko­jeg će ge­ne­ra­ci­je pam­ti­ti po nje­go­vom spe­ci­fič­nom i ne­pres­ta­nom hu­mo­ru. Još je kao di­je­te nje­go­vao naj­ve­ći ta­lent jer mu glu­ma, tvr­di, ni­je naj­ja­ča stra­na. Ži­vio je s ba­kom i ma­mom, ta­ko da je ba­ka uvi­jek bi­la “na ta­pe­ti” nje­go­vih spač­ki.

- Znao sam joj na­li­je­pi­ti ne­ka­kav nat­pis na le­đa pa on­da ona s tim ode u du­ćan ili joj sta­vim de­set kva­či­ca iza, po­pi­kam po nje­zi­noj ha­lji­ni pa ona s tim ode do gra­da i tak’ - pri­sje­tio se vra­go­las­ti Knjaz, ko­ji ni­kad ni­je odras­tao jer i da­nas ko­le­ge na pos­lu pa­te od nje­go­va “mal­tre­ti­ra­nja”. - Znaš ono, net­ko oti­đe na WC, a mi mu, dje­čje fo­re, sta­vi­mo mu vre­ći­cu še­će­ra u sen­dvič. Pa kad do­đe, pre­gri­ze vre­ći­cu še­će­ra (smi­jeh). Dok­le god se čo­vjek za­fr­ka­va, zna­či da ima ener­gi­je i ži­vo­ta u nje­mu - iz­ja­vio je. Nje­go­va lju­bav pre­ma te­le­vi­zi­ji ro­di­la se sa­svim slu­čaj­no. No­vi­nar uop­će ni­je htio bi­ti ne­go pi­lot bor­be­nog avi­ona, hr­vač, čo­vjek pa­uk ili is­tra­ži­vač kao Jacqu­es Co­us­te­au.

- Tel­ka se po­ja­vi­la sa­svim slu­čaj­no kad je moj kum Lu­bi­na u Du­ga­va­ma do­bio ka­me­ru pa smo se iš­li ču­di­ti ‘kao pu­ra glis­ti’. To je kao da da­nas net­ko od va­ših su­sje­da do­bi­je,dvo­gr­bu de­vu ili ta­pi­ra i on­da svi su­sje­di do­la­ze ču­di­ti - objas­nio je. Ipak mu je dra­go što je za­vr­šio u te­le­vi­zij­skim vo­da­ma jer je pos­tao svo­je­vr­s­ni “hr­vat­ski brend”.

1

2

7

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.