Is­pra­vit će ne­pra na­kon 30 go­di­na

Se­ri­ja re­ma­ke je ro­ma­na iz 1980-ih u ko­joj je glav­na ju­na­ki­nja bi­la Afro­ame­ri­kan­ka, ali je na nas­lov­ni­ci knji­ge osva­nu­la pla­vo­ko­sa bjel­ki­nja

24sata - Cafe 24 - - TELEVIZIJA -

OD BRUTALNIH NAPADA DO NESREĆA

Za hit­nu služ­bu bol­ni­ce West Mid­lan­ds svaki po­ziv mo­že zna­či­ti ži­vot ili smrt. Hit­na služ­ba od­go­va­ra na po­zi­ve 24 sa­ta na dan, su­oča­va­ju­ći se sa si­tu­aci­ja­ma u ko­ji­ma se­kun­de mo­gu zna­či­ti ži­vot ili smrt. Do­ku­men­tar­nu se­ri­ju “Hit­na po­moć” mo­že­te gle­da­ti od 4. pro­sin­ca u 21 sat na TLC ka­na­lu. Uz­bud­lji­vo je bi­ti Afro­ame­ri­kan­ka na ovo­me svi­je­tu. Ka­da sam pri­hva­ti­la ulo­gu, ko­le­ga Da­vid Aja­la (32) us­klik­nuo je ‘čo­ko­la­da u sve­mi­ru’, rek­la je ame­rič­ka glu­mi­ca Jo­die Tur­ner-Smith.

Nje­zi­no ime pos­ta­lo je poz­na­to ot­ka­ko je do­bi­la ulo­gu u znans­tve­no­fan­tas­tič­nom ho­ro­ru “Nig­h­t­flyers”. Se­ri­ja se te­me­lji na is­to­ime­nom ro­ma­nu iz 1980. Nje­zin lik je u pr­vot­noj ver­zi­ji ro­ma­na bio za­miš­ljen kao tam­no­pu­ta že­na, ali je na nas­lov­ni­ci “za­vr­ši­la” pla­vo­ko­sa bjel­ki­nja.

- Is­kre­no, još se da­nas sra­mim što sam do­pus­tio da na­pra­ve tak­vo što. Tre­bao sam vi­še pro­tes­ti­ra­ti pro­tiv to­ga, mo­žda bih ne­što pro­mi­je­nio - iz­ja­vio je ta­da autor ro­ma­na Ge­or­ge R. R. Mar­tin (70). Glu­mi­ca Jo­die bi­la je iz­ne­na­đe­na ti­me, ali je is­to­dob­no bi­la uz­bu­đe­na što će u se­ri­ji ipak bi­ti

Autor ro­ma­na Ge­or­ge R. R. Mar­tin ni­je že­lio ra­di­ti na no­voj se­ri­ji, ali je htio da Me­lan­t­ha bu­de Afro­ame­ri­kan­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.