U NARUČJU VJEŠTICE

24sata - Cafe 24 - - PROGRAM -

U ka­li­for­nij­skoj do­li­ni San Fer­nan­do Isa­bel Bi­ge­low že­li na­no­vo ot­kri­ti sa­mu se­be. Ina­če na­iv­na i do­bro­na­mjer­na vje­šti­ca od­luč­na je u na­mje­ri da se odrek­ne svo­jih nad­na­rav­nih mo­ći i že­li ži­vje­ti nor­mal­nim ži­vo­tom. Is­to­vre­me­no, na dru­goj stra­ni gra­da, Jack Wyatt (Will Fer­rell), šar­mant­ni glu­mac že­li oži­vje­ti svo­ju ka­ri­je­ru...

ŽANR: KOMEDIJA, 2005., SAD REŽIJA: NORA EPHRON ULOGE: NICOLE KIDMAN ★★ ★★★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.