ZLATNI KOMPAS

24sata - Cafe 24 - - PROGRAM -

12-go­diš­nja Lyra Be­lacqua hi­ta u po­moć svom naj­bo­ljem pri­ja­te­lju, no na­po­s­ljet­ku se na­đe u ve­li­čans­tve­noj mi­si­ji da spa­si ne sa­mo svoj svi­jet ne­go i naš i sve os­ta­le svje­to­ve... Pus­to­lov­na fan­ta­zi­ja smje­šte­na u pa­ra­lel­ni sve­mir gdje se zna­nost is­pre­ple­će s ma­gi­jom snim­lje­na je pre­ma pr­vom di­je­lu tri­lo­gi­je Phil­li­pa Pul­l­ma­na.

ŽANR: FAN­TA­ZI­JA, 2007., SAD REŽIJA: CHRIS WEITZ ULOGE: NICOLE KIDMAN, DANIEL CRAIG ★★★ ★★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.