SABOTAŽA

FILM HTV 1 22:40

24sata - Cafe 24 - - PROGRAM -

Akcijski kri­mić o pri­pad­ni­ci­ma elit­ne je­di­ni­ce, ko­ji su pri pre­tre­su ku­će jed­nog nar­ko­kar­te­la pro­na­đe­ni no­vac uze­li za se­be. Na če­lu DEA, či­ji su pri­pad­ni­ci otu­đi­li 10 mi­li­ju­na do­la­ra, jest is­kus­ni agent John “Bre­ac­her” Whar­ton (A. Sc­hwar­ze­neg­ger). Is­tra­ga o nes­ta­lom nov­cu tra­ja­la je ne­ko­li­ko mje­se­ci i zbog ne­dos­tat­ka do­ka­za pres­ta­la. Tim opet za­jed­no tre­ni­ra i sla­vi po­vra­tak na po­sao u strip­tiz-ba­ru. A on­da je je­dan od njih ubi­jen. Is­tra­gu je pre­uze­la de­tek­tiv­ka Ca­ro­li­ne Bren­two­od (O. Wil­li­ams) u če­mu joj se pri­dru­žio Bre­ac­her...

★★★ ★★ ŽANR: AK­CI­JA, 2014., SAD REŽIJA: DA­VID AYER

ULOGE: A. SC­HWAR­ZE­NEG­GER, SAM WORTHINGTON

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.