BRZI I ŽESTOKI 3: TOKIO DRIFT

FILM RTL 2 19:55

24sata - Cafe 24 - - PROGRAM -

Frus­tri­ra­ni mla­dić iz raz­dvo­je­ne obi­te­lji, Se­an Boswell že­li se po­t­vr­di­ti u svi­je­tu za­bra­nje­nih ulič­nih utr­ka. Ka­da ga po­li­ci­ja uhi­ti zbog pre­ko­ra­če­nja br­zi­ne, nu­di mu iz­bor – mo­že rav­no u za­tvor ili se pre­se­li­ti kod svog oca, voj­nog služ­be­ni­ka, ko­ji je tre­nut­no si­tu­iran u Ja­pa­nu. Ia­ko u po­čet­ku ima pro­ble­ma pri­vik­nu­ti se na no­vu kul­tu­ru i okruž­je, Se­an se usko­ro spri­ja­te­lji s lju­bi­te­ljem br­zi­ne Twin­ki­ejem, ko­ji ga uvo­di u svi­jet lo­kal­nih utr­ka.

ŽANR: AK­CI­JA, 2006., SAD, NJEM. REŽIJA: JUSTIN LI

★★★ ★★ ULOGE: LUCAS BLACK, SUNG KANG, LIL BOW WOW ★★ ★★★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.