SMRTONOSNA UTR­KA

24sata - Cafe 24 - - PROGRAM -

Na vr­hun­cu eko­nom­ske kri­ze i ne­za­pos­le­nos­ti u 2012., ame­rič­ki za­tvo­ri pre­tr­pa­ni su na­sil­nim kaž­nje­ni­ci­ma pa moć­ni­ci iz­mis­le no­vu smr­to­nos­nu igru ko­ja će is­to­vre­me­no pru­ži­ti za­ba­vu ma­sa­ma, ali i sma­nji­ti broj za­tvo­re­ni­ka. Jen­sen Ames auto­mo­bil­ski je pr­vak osu­đen za uboj­stvo su­pru­ge ko­je ni­je po­či­nio.

ŽANR: ZF AK­CI­JA, 2008., SAD REŽIJA: PAUL W.S. ANDERSON ULOGE: J. STATHAM ★★★ ★★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.