EGZORCIST

PREPORUKA DA­NA HTV 2 23:30

24sata - Cafe 24 - - NEDJELJA, 2. 12. PROGRAM - -

Film­ska glu­mi­ca Chris (E. Bur­styn) ne­dav­no je pos­lom doš­la u Wa­shin­g­ton. Poč­ne pri­mje­ći­va­ti neo­bič­ne pro­mje­ne u po­na­ša­nju i iz­gle­du svo­je dva­na­es­to­go­diš­nje kće­ri Re­gan (L. Bla­ir). Dje­voj­či­ca se ba­ca po kre­ve­tu, vri­šti i uda­ra o zid, a psi­hi­ja­tri joj ne us­pi­je­va­ju po­mo­ći. Ka­ko ne­sva­ki­daš­nja bo­lest na­pre­du­je, očaj­na Chris od­lu­či po­tra­ži­ti po­moć u cr­k­vi. Či­ni joj se da bi to mo­gao bi­ti slu­čaj ula­ska ne­čas­ti­vog u ljud­sko ti­je­lo i da bi sve­će­ni­ci mo­gli ima­ti dje­lo­tvo­ran od­go­vor. Spri­ja­te­lji se s mla­dim sve­će­ni­kom iz obliž­nje­ga mjes­ta, ko­ji se i sam bo­ri sa svo­jim osob­nim pro­ble­mi­ma... “Is­tje­ri­vač đav­la” poz­na­to­ga ame­rič­ko­ga re­da­te­lja Wil­li­ama Fri­ed­ki­na (na­šoj pu­bli­ci naj­poz­na­ti­je­ga po fil­mu Fran­cu­ska ve­za) kul­t­ni je film stra­ve, adap­ta­ci­ja is­to­ime­na ro­ma­na (i sce­na­ris­ta) Wil­li­ama Pe­te­ra Blat­tyja, či­ja je te­ma stra­vič­ni slu­čaj dje­voj­či­ce u či­je je ti­je­lo ušao vrag, mr­zi­telj lju­di i vje­re i ko­ji na taj na­čin ka­ni utje­lo­vi­ti svo­je zlo na Zem­lji.

ŽANR: HOROR, 1973., SAD REŽIJA: WILLIAM FRIEDKIN

★★★★★ ULOGE: ELEN BUR­STYN, MAX VON SYDOW, LEE J.

COBB, KITTY WINN, LINDA BLA­IR

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.