ANĐELI U SNIJEGU

24sata - Cafe 24 - - NEDJELJA, 2. 12. PROGRAM - -

Božićni film o dvje­ma obi­te­lji­ma: jed­noj ko­ja po­ma­lo za­bo­rav­lja duh obi­te­lji, lju­ba­vi i Bo­ži­ća, i dru­goj, ko­ja im po­ma­že da po­no­vo osje­te ra­dost što ima­ju jed­ni dru­ge. Mon­go­meryje­vi, otac Char­les, maj­ka Ju­dith i dje­ca Jen­ni­fer, Alexan­der i Emily, do­bros­to­je­ća su obi­telj. Iz­ne­na­đe­nje ko­je im otac pri­re­đu­je za Bo­žić uis­ti­nu je ve­li­ko.

ŽANR: OBITELJSKI, 2015., SAD REŽIJA: GE­OR­GE ERSCHBAMER ULOGE: KRISTY SWANSON ★★★ ★★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.