NJIHALO STRA­VE

24sata - Cafe 24 - - NEDJELJA, 2. 12. PROGRAM - -

Horor. U 16. sto­lje­ću Fran­cis Bar­nard pu­tu­je u Špa­njol­sku ka­ko bi ra­zjas­nio neo­bič­ne okol­nos­ti u ko­ji­ma je nje­go­va ses­tra umr­la na­kon uda­je za si­na okrut­nog špa­njol­skog in­k­vi­zi­to­ra... Snim­lje­no pre­ma pri­či “Ja­ma i njihalo” ve­li­kog ame­rič­kog knji­žev­ni­ka Ed­ga­ra Al­la­na Po­ea.

ŽANR: HOROR, 2016., SAD REŽIJA: ROGER CORMAN ULOGE: VIN­CENT PRICE ★★★ ★★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.