FILMSKI PROGRAM

24sata - Cafe 24 - - PONEDJELJAK, 3. 12. PROGRAM - -

HBO

14:15 Pe­tar Ze­ci­mir 15:50

Hol­lywo­od: Na sni­ma­nju XV 16:20 Na­bor u vre­me­nu 18:10 Ot­kri­va­nje vje­šti­ca 18:55 La­go­dan ži­vot III 20:00

Ge­ni­jal­na pri­ja­te­lji­ca 21:00 Kam­pi­ra­nje 21:30 Ša­lji­vac 21:55 Sal­ly za­uvi­jek 22:30

Moj ži­vot s Li­be­ra­ce­om

HBO 2

10:40 Pi­le mo­je 12:15 Pot­pred­sjed­ni­ca V 12:45 Pre­ljub III 13:35 Ču­des­ne zvi­je­ri i gdje ih na­ći 15:45 Jas­per Jo­nes 17:30 Dan ka­da je moj otac pos­tao grm 19:00 Pa­trick Mel­ro­se 20:00 Ray Do­no­van VI 20:55 Mo­je naj­dra­že vjen­ča­nje 22:20 Pan­dže II 23:05 Pra­vi de­tek­tiv 00:00 Pra­vi de­tek­tiv

CINESTAR TV

09:00 Ame­rič­ki od­met­ni­ci 11:00 Mrač­ne taj­ne vi­skog druš­tva 13:00 Vik­to­ri­ja - Ži­vot mla­de kra­lji­ce 15:00 Is­tok je Is­toč­no 16:55 Za lju­bav ne­ma li­je­ka 19:00 Put­ni­ci 20:45 Mo­je grč­ko vjen­ča­nje 22:30 Ta­oci 00:15 Kra­đa sto­lje­ća

FOX CRIME

11:20 Či­ka­ška po­li­ci­ja 12:10 In­s­pek­tor Du­pin 14:10 Umor­stva u Mid­so­me­ru 16:20 Monk 17:15 Bez tra­ga 18:15 Las Ve­gas 20:05 Či­ka­ška po­li­ci­ja 21:00 Bull 22:00 Har­row 23:05 Sher­lock i Wat­son

CINEMAX

06:00 61 08:05 Tigar i zmaj 10:05 Gi­uli­et­ta i du­ho­vi 12:20 Co­pland 14:05 Od­go­vor za de­set 15:40 Tigar i zmaj 17:40 Bo­lje ne mo­že 20:00 Du­ga 21:40 Umjet­na in­te­li­gen­ci­ja 00:05 Ra­zja­re­ni bik 02:15 Vi­nil

FOX LIFE

13:50 Juž­njač­ko srce 14:45 Obo­ža­vaj ili pro­daj 15:15 Maj­sto­ri gla­mu­ra 16:10 Cu­re bez lo­ve 17:05 Mi­ke i Mol­ly 18:00 Ku­ća­ni­ce 19:00 Šap­ta­či­ca du­ho­vi­ma 20:00 Slat­ke ma­le la­ž­lji­vi­ce 21:00 Ri­ver­da­le 22:00 Dru­gi po­ku­šaj 22:55 Cu­re bez lo­ve 23:50 Mi­ke i Mol­ly

PICKBOX TV

14:00 Skan­dal 14:45 Skan­dal 15:30 Gra­dić na oba­li mora 16:15 Na­s­hvil­le 17:00

Gra­dić na oba­li mora 17:45

Mis­te­ri­ji Fran­kie Dra­ke 18:30 Skan­dal 19:15 Skan­dal 20:00

Osve­ta u štik­la­ma 20:50 Kon­dor 21:40 Ime ru­že

TV 1000

06:10 Bo­žić­na pjesma 07:40

Bre­aking Bro­ok­lyn 09:15

Chuck, sa­da mo­že­te po­lju­bi­ti Lar­ryja 11:05 Božićni rep 12:30 Crk­ni lje­po­ti­ce 14:05

Bowfin­ger - Kralj Hol­lywo­oda 15:40 Se­zo­na lo­va 17:05 Pre­vo­di­te­lji­ca 19:10 Bil­ly El­li­ot 21:00 Osmi­jeh Mo­na Li­se 22:55 Ne­bo u lis­to­pa­du 00:40 Oka­ja­nje 02:40 200 ci­ga­re­ta

KINO TV

06:00 Pos­li­je olu­je

08:05 Krv mo­je kr­vi 10:00 Moj kralj 12:15 Ja­zav­čar 14:00 Tra­go­vi 16:15 Ja, Daniel Bla­ke 18:00 Lu­de od sre­će 20:15 Sa­mo gle­daj 22:00 Al­bum 00:00 Sr­ca s ožilj­kom 02:25 Lu­de od sre­će 04:25 Sa­mo gle­daj

FILM HBO22:30

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.