FILMSKI PROGRAM

24sata - Cafe 24 - - UTORAK, 4. 12. PROGRAM - -

HBO

14:10 Sred­njo­škol­ski lju­bav­nik 15:40 Kam­pi­ra­nje 16:10 Ša­lji­vac 16:35 Sal­ly za­uvi­jek 17:10 Pre­gled pro­tek­log tjed­na s Joh­nom Oli­ve­rom V 17:40 Won­der Wo­man 20:00 Ge­ni­jal­na pri­ja­te­lji­ca 21:00 Ot­kri­va­nje vje­šti­ca 21:50 Prob­dje­ve­na noć 23:15 Ho­ri­zont

HBO 2

11:30 Pot­pred­sjed­ni­ca V 12:00 Pre­ljub III 13:00 Rio

14:35 Le­gen­da o Tar­za­nu

16:25 Ot­k­va­če­ni spe­ci­jal­ci 18:10 Cr­no je­ze­ro II 19:00 Gos­po­din i gos­po­đa Adel­man

21:00 Mis­te­ri­oz­ni zna­ko­vi 22:50 La­go­dan ži­vot III

23:50 Zas­li­jep­ljen svje­tli­ma

00:55 Na­pa­daj pa­ni­ke

CINESTAR TV

09:00 Is­tok je Is­toč­no 11:05 Lju­bav kao sud­bi­na 13:05 Put­ni­ci 14:55 Mo­je grč­ko vjen­ča­nje 16:45 Ma­te­ma­ti­ka lju­ba­vi 18:40 As­te­rix i Obe­lix pro­tiv Ce­za­ra 20:45 Dok vrag ne saz­na da si mr­tav 22:55 Div­lji ka­na­rin­ci

FOX CRIME

11:20 Či­ka­ška po­li­ci­ja 12:15 Har­row 13:20 Sher­lock i Wat­son 14:15 Umor­stva u Mid­so­me­ru 16:20 Monk 17:15 Bez tra­ga 18:15 Las Ve­gas 20:05 Či­ka­ška po­li­ci­ja 21:00 Bull 22:00 Ho­udi­ni i Doyle

CINEMAX

08:35 Bo­lje ne mo­že 10:55 Du­ga 12:35 Umjet­na in­te­li­gen­ci­ja 15:00 Jay i Si­lent Bob uz­vra­ća­ju uda­rac 16:45 Di­je­te po­put Ja­kea 18:15 Div­lje pu­to­va­nje 20:00 Mi­la zem­lja 21:55 Vi­nil 22:55 Jackie Brown 01:30 Pak­le­ni šund

FOX LIFE

14:45 Obo­ža­vaj ili pro­daj

15:15 Maj­sto­ri gla­mu­ra 16:10 Cu­re bez lo­ve 17:05 Mi­ke i Mol­ly 18:00 Ku­ća­ni­ce

19:00 Šap­ta­či­ca du­ho­vi­ma

20:00 Slat­ke ma­le la­ž­lji­vi­ce 21:00 Ri­ver­da­le 22:00 Odvaž­ne 22:55 Cu­re bez lo­ve

23:50 Mi­ke i Mol­ly

PICKBOX TV

14:40 Skan­dal 15:25 Gra­dić na oba­li mora 16:10 Na­s­hvil­le 16:55 Gra­dić na oba­li mora 17:40 Osve­ta u štik­la­ma 18:30 Skan­dal 20:00 Osve­ta u štik­la­ma 20:45 Dru­ga stra­na no­go­me­ta 21:35 Cr­ni pe­tak za gan­g­s­te­re

TV 1000

06:10 Ne­oče­ki­va­ni zlo­čin 07:55 Bra­ven 09:25 Božićni ju­nak 10:55 Gol­f­brej­ker

12:25 Bre­aking Bro­ok­lyn

14:00 Zem­lja iz­gub­lje­nih 15:40 Tor­na­do 17:30 Je­sen u New Yor­ku 19:15 Pre­kid 21:00 Hud­son Hawk 22:35 Za­pra­vo lju­bav 00:45 Ža­ba 02:05 Tur­ks i Ca­icos 04:55 Dom bu­duć­nos­ti

KINO TV

06:00 Sr­ca s ožilj­kom 08:30 Al­bum 10:20 Strah 12:00 Naj­bo­lji re­cept 14:00 Strah u šu­mi 16:00 Pus­tinj­ski raz­boj­ni­ci 18:00 Po­čas­ni gra­đa­nin 20:15 Snaj­pe­ris­ti­ca 22:25 Do­vi­đe­nja, Nje­mač­ka 00:10 Sre­tan kraj 02:00 Po­čas­ni gra­đa­nin 04:00 Snaj­pe­ris­ti­ca

FILM TV 100021:00

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.