PO­VRA­TAK U RAJ

PREPORUKA DA­NA HTV 2 21:00

24sata - Cafe 24 - - UTORAK, 4. 12. PROGRAM - -

Tro­ji­ca mla­dih Ame­ri­ka­na­ca, John zvan She­riff (V. Va­ug­hn), Lewis (J. Pho­enix) i Tony (D. Con­rad), pro­vo­de od­mor u pre­kras­noj Ma­le­zi­ji pre­pu­šta­ju­ći se krat­kim ve­za­ma i uži­va­nju la­kih dro­ga. I dok She­riff i Tony pla­ni­ra­ju put na­trag, Lewis od­lu­či ot­pu­to­va­ti u In­do­ne­zi­ju ka­ko bi on­dje po­mo­gao u za­šti­ti ugro­že­nih oran­gu­ta­na... New York, dvi­je go­di­ne kas­ni­je. She­rif­fu pris­tu­pi od­vjet­ni­ca Beth Eas­tern (A. Hec­he) i ka­že mu da je Lewis u Ma­le­zi­ji osu­đen na smrt­nu kaz­nu zbog po­sje­do­va­nja ne­do­pu­šte­ne ko­li­či­ne ha­ši­ša. Do iz­vr­še­nja pre­su­de os­ta­lo je sa­mo osam da­na, a Lewi­su je je­di­ni spas da i She­riff i Tony priz­na­ju po­sje­do­va­nje dro­ge ka­ko ne bi bio osu­đen kao kri­jum­čar nar­ko­ti­ci­ma. Šo­ki­ra­ni vi­ješ­ću, She­riff i Tony na­đu se pred naj­te­žom od­lu­kom u ži­vo­tu: ili će obo­ji­ca u Ma­le­zi­ji od­s­lu­ži­ti tro­go­diš­nju kaz­nu za­tvo­ra ili će Lewis bi­ti obje­šen. Za pri­ču se za­in­te­re­si­ra i no­vi­nar­ka M. J. Ma­jor (J. Pin­kett Smith)...

ŽANR: DRA­MA, 1998., SAD REŽIJA: JOSEPH RUBEN

★★★ ★★ ULOGE: VINCE VA­UG­HN, ANNE HEC­HE, JOAQUIN

PHO­ENIX, DA­VID CON­RAD, VE­RA FARMIGA

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.