BLAG­DAN­SKI POPIS ŽE­LJA

24sata - Cafe 24 - - UTORAK, 4. 12. PROGRAM - -

Bo­žić­na komedija o obi­te­lji ko­joj ba­ki­na lis­ta bo­žić­nih že­lja do­ne­se po­mi­re­nje i sre­ću. Sa­ra pi­še pri­če za dje­cu. Upra­vo kad tre­ba pro­mo­vi­ra­ti svo­ju no­vu knji­gu, otac je zo­ve da, ako mo­že, do­đe ku­ći na ne­ko vri­je­me, jer je njezina ba­ka Evie pa­la i oz­li­je­di­la no­gu, a li­ječ­nik sum­nja da je uz­rok pa­da la­ga­ni sr­ča­ni udar, pa će ba­ka bi­ti kod njih...

ŽANR: KOMEDIJA, 2014., SAD REŽIJA: FRED OLEN RAY ULOGE: EL­LEN HOLLMAN ★★★ ★★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.