VO­ZAČ

24sata - Cafe 24 - - UTORAK, 4. 12. PROGRAM - -

On je Vo­zač, čak mu se ni pra­vo ime ne zna, ali vje­šti­na nje­go­ve vož­nje ite­ka­ko je poz­na­ta u Los An­ge­le­su. Ta­jans­tven i tih, po­čeo je kao krad­lji­vac sport­skih auto­mo­bi­la, a nas­ta­vio kao naj­po­uz­da­ni­ji i naj­br­ži vo­zač za bi­jeg s mjes­ta pljač­ke. Na tra­gu mu je spo­so­ban i sa­mo­uvje­ren De­tek­tiv već op­sjed­nut ti­me da ga uhva­ti.

ŽANR: KRI­MIĆ, 1978., SAD

REŽIJA: WALTER HILL ULOGE:

RYAN O’NEAL ★★★ ★★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.