FILMSKI PROGRAM

24sata - Cafe 24 - - SRIJEDA, 5. 12. PROGRAM - -

HBO

09:45 Won­der Wo­man 12:05 LE­GO film 13:45 Jer­rod Car­mic­ha­el: 8 14:45 Ne­obi­čan ži­vot Ti­mot­hyja Gre­ena 16:30 Pra­vi de­tek­tiv II 17:30 Pra­vi de­tek­tiv II 18:30 Moj sli­je­pi brat 20:00 Pe­tar Ze­ci­mir 21:35 Ge­ni­jal­na pri­ja­te­lji­ca 23:35 Nor­mal­no srce 01:45 Equ­ili­bri­um

HBO 2

06:40 Ra­mo­na i Be­ezus 08:25 Dru­ga­či­ji po­put me­ne 10:25 Pe­pe­lju­ga 11:40 Pot­pred­sjed­ni­ca V 12:10 Pre­ljub IV 13:10 Wall Stre­et 15:15 Pra­va stvar­nost 16:45 Black Pan­t­her 19:00 Wes­twor­ld II 20:00 Wes­twor­ld II 21:00 Ot­kri­va­nje vje­šti­ca 21:50 Ono 00:00 Zas­li­jep­ljen svje­tli­ma

CINESTAR TV

09:00 Pet aso­va 11:05 Ma­te­ma­ti­ka lju­ba­vi 12:55 As­te­rix i Obe­lix pro­tiv Ce­za­ra 15:00 Pr­va lju­bav 16:50 Po­dva­la 19:00 As­te­rix i Obe­lix: Mi­si­ja Kle­opa­tra 21:00 Tek­sa­ška po­lja smr­ti 22:55 Moj je­di­ni 00:55 Lju­bav­nik

FOX CRIME

11:20 Či­ka­ška po­li­ci­ja 12:15 Ho­udi­ni i Doyle 13:15 Sher­lock i Wat­son 14:10 Umor­stva u Mid­so­me­ru 16:20 Monk 17:15 Bez tra­ga 18:15 Las Ve­gas 20:05 Či­ka­ška po­li­ci­ja 21:00 Bull 22:00 Ins­tin­kt

CINEMAX

07:45 Svi­jet u pro­zo­ru 08:00 Da­le­ki ži­vot 09:35 Div­lje pu­to­va­nje 11:20 Evo maj­mu­na 11:50 Jackie Brown 14:25 Tru­ma­nov show 16:10 Da­le­ki ži­vot 17:45 Ne­bo bo­je va­ni­li­je 20:00 Dim 21:55 Le­de­ni čo­vjek 23:35 Kill Bill vol 1.

FOX LIFE

13:50 Juž­njač­ko srce 14:45 Obo­ža­vaj ili pro­daj 15:15 Maj­sto­ri gla­mu­ra 16:10 Cu­re bez lo­ve 17:05 Mi­ke i Mol­ly 18:00 Ku­ća­ni­ce 19:00 Šap­ta­či­ca du­ho­vi­ma 20:00 Slat­ke ma­le la­ž­lji­vi­ce 21:00 Ri­ver­da­le 22:00 Za na­rod 22:55 Cu­re bez lo­ve 23:50 Mi­ke i Mol­ly

PICKBOX TV

13:10 Na­s­hvil­le 13:55 Skan­dal 15:25 Gra­dić na oba­li mora 16:10 Na­s­hvil­le

16:55 Gra­dić na oba­li mora

17:40 Osve­ta u štik­la­ma 18:30 Skan­dal 20:00 Osve­ta u štik­la­ma 20:45 Is­ti­na

22:00 Vre­men­ski ban­di­ti

TV 1000

08:00 Pred­sjed­ni­kov čo­vjek 2 09:30 Za­štit­nik 11:10 Bo­žić­na pjesma 12:40 Lju­bi­mi­ca Ame­ri­ke 14:20 Dan­te­ov vrh 16:05 Ra­zve­di me, za­ve­di me 17:45 Crk­ni lje­po­ti­ce 19:20 Sve zbog jed­nog dje­ča­ka 21:00 Pod­sta­nar­ka 22:40 Osmi­jeh Mo­na Li­se 00:35 Ti mi la­žeš naj­bo­lje 02:35 Ni­ti vi­dim, ni­ti ču­jem

KINO TV

08:00 Do­vi­đe­nja, Nje­mač­ka 10:00 Ta­ta, ulo­vi me 11:55 Su­bur­ra 14:10 Sje­di­nje­ne dr­ža­ve lju­ba­vi 16:00 Čo­vjek zvan Ove 18:00 Ti­ha strast 20:15 Bez lju­ba­vi 22:20 Bož­ja vo­lja 00:00 U vr­tlo­gu mo­ći 02:10 Ti­ha strast 04:15 Sje­di­nje­ne dr­ža­ve lju­ba­vi

SE­RI­JA HBO 219:00

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.