U MRE­ŽI PRIJEVARE

PREPORUKA DA­NA HTV 1 20:05

24sata - Cafe 24 - - ČETVRTAK, 6. 12. PROGRAM - -

Na­kon još jed­ne do­bi­ve­ne sud­ske par­ni­ce, mla­doj se od­vjet­ni­ci Cla­ire Ku­bik (A. Judd) či­ni da je ci­je­li svi­jet nje­zin. Uda­na je za zgod­nog i po­žr­tvov­nog To­ma (J. Ca­vi­ezel), ka­ri­je­ra joj stre­lo­vi­to na­pre­du­je, a i di­je­te je na pu­tu. Jed­ne no­ći Tom u nji­ho­voj ku­ći iz­ne­na­di dvo­ji­cu na­pa­da­ča, a već ga za ne­ko­li­ko da­na u spek­ta­ku­lar­noj ak­ci­ji uhi­te agen­ti FBI-ja. Uz to Cla­ire saz­na da je To­mo­vo pra­vo ime Ron Chap­man i da je 1988. u Sal­va­do­ru su­dje­lo­vao u taj­noj ame­rič­koj voj­noj ak­ci­ji či­je su žr­tve bi­li ci­vi­li. Su­bor­ci za taj zlo­čin op­tu­žu­ju To­ma, mu­škar­ca ko­jeg Cla­ire, či­ni se, za­pra­vo i ne poz­na­je. Una­toč to­mu od­lu­či bra­ni­ti ga u pro­ce­su pred voj­nim su­dom. To­mov služ­be­ni od­vjet­nik je ne­iskus­ni po­ruč­nik Te­ren­ce Em­bry (A. Scott) i Cla­ire je jas­no da tre­ba struč­nu po­moć. Od­lu­či an­ga­ži­ra­ti ne­kad us­pješ­nog voj­nog od­vjet­ni­ka Char­li­eja Gri­me­sa (M. Fre­eman), li­je­če­nog al­ko­ho­li­ča­ra i ne oso­bi­to po­uz­da­nu oso­bu...

ŽANR: PO­LI­TIČ­KI TRILER, 2002., SAD REŽIJA: CARL FRANKLIN ULOGE: ASHLEY JUDD, MOR­GAN FRE­EMAN, JAMES CA­VI­EZEL, AMANDA PEET

★★★ ★★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.