STARCI

FILM NO­VA TV 22:30

24sata - Cafe 24 - - ČETVRTAK, 6. 12. PROGRAM - -

Tri­de­set go­di­na na­kon što su za­vr­ši­li sred­nju ško­lu, pe­to­ri­ca prijatelja ko­ji su za­jed­no igra­li za škol­ski ko­šar­ka­ški klub oku­pe se u ku­ći na je­ze­ru ka­ko bi se za­jed­no opros­ti­li od svo­jeg po­koj­nog tre­ne­ra. Ti­je­kom vi­ken­da shva­te da sa­mo za­to što su sa­da odras­li i ima­ju obi­te­lji ne zna­či da su iz­gu­bi­li sta­ru is­kru mla­dos­ti u se­bi, pa će da­ti sve od se­be da uči­ne ovaj vi­kend ne­za­bo­rav­nim.

ŽANR: KOMEDIJA, 2010, SAD REŽIJA: DENNIS DUGAN ULOGE:

★★★★ ★ ADAM SAND­LER, SALMA HAYEK, KEVIN JAMES, CHRIS ROCK

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.