NA GRANICI

Zor­ka po­ku­ša ubi­ti Lju­bu, a on ju je na­kon to­ga ipak za­pro­sio

24sata - Cafe 24 - - TELENOVELE -

PO­NE­DJE­LJAK

Lju­bo že­li ku­pi­ti Mi­jin prah. Mi­jo i An­dri­ja mis­le da bi to tre­ba­lo re­ći Zor­ki, no i jed­nom i dru­gom je ne­la­god­no o to­me pri­ča­ti. Ka­da joj ipak ka­žu, Zor­ka ima plan.

Bo­žo u šo­ku shva­ća da Iva­na ima ne­što s Lju­ba­nom i sa­vje­tu­je joj da pre­ki­ne s njim, što Iva­na i uči­ni, ali se i na­lju­ti na Bo­žu.

Svi su lju­ti na Zor­ku zbog po­ku­ša­ja uboj­stva Lju­be. Na­kon sva­đe sa Zor­kom, Pe­tra od­la­zi od ku­će i se­li kod Kre­še. Po­tre­sen smr­ću, Lju­bo od­lu­či za­pro­si­ti Zor­ku.

Želj­ka je skr­ha­na, shva­ti­la je da ni­kad ne­će na ze­le­nu gra­nu s Lok­vi­ča­ni­ma. Mar­ko je tje­ši uz bo­cu al­ko­ho­la, a sve za­vr­ši sek­som. Sta­na jav­lja zgro­že­noj obi­te­lji da je Zor­ka upa­la u ri­je­ku.

Lju­bo zad­nji saz­na­je za Zor­kin nes­ta­nak, što ga ja­ko iz­ner­vi­ra. Lju­ban je od­lu­čio ukras­ti dio nov­ca od šver­ca i kre­nu­ti u no­vi ži­vot, že­li da i Iva­na po­bjeg­ne s njim.

UTO­RAK SRIJEDA ČE­T­VR­TAK PE­TAK

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.