ZAČIN LJU­BA­VI

Fa­tih i Zej­nep bje­že od svih, od­la­ze u ne­poz­na­ti grad da pro­na­đu mir

24sata - Cafe 24 - - TELENOVELE -

PO­NE­DJE­LJAK

Kad Fa­tih saz­na is­ti­nu, gu­bi po­vje­re­nje u sve. On i Zej­nep bez iči­jeg zna­nja uzi­ma­ju Se­li­ma te nes­ta­ju. Dok ih Ta­ški­ni i Še­ker­dži­za­dei tra­že, oni od­la­ze u ne­poz­na­ti gra­dić i smjes­te se u ho­tel na za­ba­če­no­me mjes­tu.

Že­le se ma­lo uda­lji­ti od sve­ga i od­mo­ri­ti se, no na kra­ju su pri­si­lje­ni po­ni­je­ti ci­je­li te­ret ho­te­la u ko­ji su se smjes­ti­li. Dok su oni dje­lo­mič­no pro­naš­li mir, za one ko­ji su os­ta­li u Is­tan­bu­lu si­tu­aci­ja ni­je ni­ma­lo ugod­na.

Na po­vrat­ku s čud­nog, ali za­bav­nog od­mo­ra ko­ji su pro­ve­li za­jed­no Fa­tih, Zej­nep i Se­lim pre­bo­lje­li su ono što im se do­go­di­lo i svi­ma opros­ti­li. No te­le­fon­ski po­ziv ko­ji ih za­tek­ne na po­vrat­ku obo­je ih šo­ki­ra jer je Er­tan tu­žio Fa­ti­ha.

Kad ugle­da po­li­cij­sku pa­tro­lu na ko­ju slu­čaj­no na­ba­sa­ju pu­tem, Fa­tih po­mis­li da tra­že nje­ga i iz­ne­na­da se od­lu­ču­je na bi­jeg. Ne mo­že opet ri­ski­ra­ti ras­ta­nak od Zej­nep i Se­li­ma. Fa­tih i Zej­nep, ko­ji­ma se iz­gu­bi trag kad po­bjeg­nu od po­li­ci­je, vra­ća­ju se u ho­tel te za­mo­le Or­ha­na i Se­lin da bez iči­jeg zna­nja do­đu k nji­ma.

Od Or­ha­na i Se­lin će Zej­nep i Fa­tih de­talj­no saz­na­ti što se do­go­di­lo i mo­ra­ju do­ni­je­ti od­lu­ku. Ili će nas­ta­vi­ti bje­ža­ti ili će se vra­ti­ti i bo­ri­ti.

UTO­RAK SRIJEDA ČE­T­VR­TAK PE­TAK

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.