IMPERIJ

Ma­ri­ja Isis priz­na da su Mag­no­lia i Se­ve­ro nje­zi­ni ro­di­te­lji, na što se Jo­se Al­fre­do na­lju­ti

24sata - Cafe 24 - - TELENOVELE -

PO­NE­DJE­LJAK

Du se pre­pi­re s Jo­aom Lu­ca­som. Mar­ta glu­mi da joj je Cris­ti­na sim­pa­tič­na. Jo­se Al­fre­do slu­ša Cris­ti­nin raz­go­vor s Me­ri­va­lom, a Ro­ber­tao po­ku­ša­va uvje­ri­ti Eri­ku da ni­je ho­mo­sek­su­alac te po­lju­bi Eri­ku. Teo pi­še čla­nak o Cla­udi­ju.

En­ri­co pri­tis­ne Cla­udi­ja zbog član­ka ko­ji je Teo na­pi­sao, a za­tim iz­bri­sao. Da­ni­el­le ka­že Jo­seu Pe­dru da ne­će do­pus­ti­ti da je Aman­din do­la­zak zas­tra­ši. Or­vil­le iz­la­zi na slo­bo­du, a Ju­li­ane ga ugle­da ka­ko se ljubi s Car­mem.

Me­ri­val bra­ni Eli­val­da pred su­cem. Jo­se Al­fre­do ot­kri­je da je je­dan od nje­go­vih si­no­va na­pra­vio pro­ne­vje­ru u tvrt­ki. To ka­že Ma­ri­ji Mar­ti i dje­ci, ali ne že­li oda­ti kriv­ca.

Eli­val­do do­la­zi na tr­ž­ni­cu i svi mu go­vo­re da je bes­tid­nik, a on objas­ni lju­di­ma što se do­go­di­lo. Jo­se Pe­dro obja­vi rat Ma­ri­ji Cla­ri. Le­onar­do ugle­da Ro­ber­taa na uli­ci i sli­je­di ga a da ovaj to ni­je pri­mi­je­tio.

José Al­fre­do se na­lju­ti na Ma­ri­ju Isis na­kon što mu ona priz­na da su Mag­no­lia i Se­ve­ro nje­zi­ni ro­di­te­lji. Ma­ria Isis ga is­kre­no mo­li da joj opros­ti.

UTO­RAK SRIJEDA ČE­T­VR­TAK PE­TAK

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.