RAT RUŽA

Gul­ru u zad­nji tren odus­ta­ne od vjen­ča­nja s Mer­tom i zna da vi­še ni­šta ne­će bi­ti is­to

24sata - Cafe 24 - - TELENOVELE -

PO­NE­DJE­LJAK

Gul­fem adu­tom ko­ji dr­ži u ru­ka­ma stje­ra Gul­ru u kut i tje­ra je da do­ne­se od­lu­ku. Uz šok ko­ji je pro­izveo Mert kad je no­žem ra­nio Ome­ra i Jon­džu ko­joj je poz­li­lo pa je za­vr­ši­la na ope­ra­ci­ji at­mo­sfe­ra pos­ta­je uža­re­na.

Gul­fem uzi­ma uz­de u svo­je ru­ke i sve do­vo­di pod kon­tro­lu. Dok se Gul­ru i Omer pri­bli­ža­va­ju tre­nut­ku priz­na­nja svo­je lju­ba­vi, Gul­fem je sve­ga svjes­na.

Adu­tom ko­ji dr­ži u ru­ka­ma Gul­ru stje­ra u kut i tje­ra je da do­ne­se od­lu­ku. No kad Gul­fe­min plan stig­ne u fa­zu os­tva­re­nja, po­ja­vit će se ne­što što će sve šo­ki­ra­ti.

UTO­RAK SRIJEDA ČE­T­VR­TAK

Gul­ru u zad­nji tren odus­ta­ne od vjen­ča­nja s Mer­tom i zna da od­sad vi­še ni­šta ne­će bi­ti kao pri­je. Do­no­si važ­ne od­lu­ke o svom ži­vo­tu i po­či­nje ih pro­vo­di­ti.

Omer na­po­kon saz­na­je da su nje­go­vi osje­ća­ji uz­vra­će­ni. Dok Ta­ner tra­ži na­či­ne da se spri­ja­te­lji s Či­ček, Jon­dža je lju­bo­mor­na na Gul­ru­ino i Ome­ro­vo zbli­ža­va­nje, pa po­ku­ša is­ko­ris­ti­ti Mer­ta ka­ko bi to spri­je­či­la.

PE­TAK

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.