TI­JE­LO JE DO­KAZ

Ne­vjes­ta po­gi­ne na dan vjen­ča­nja, a Me­gan obra­ća paž­nju na de­ta­lje

24sata - Cafe 24 - - TELENOVELE -

PO­NE­DJE­LJAK

Me­gan is­tra­žu­je smrt mla­de da­di­lje ko­ju je pre­ga­zio auto te ot­kri­va da su njezina 5-go­diš­njeg šti­će­ni­ka ote­li i da tre­ba li­je­ko­ve. Bud se na­đe pod pro­ma­tra­njem kad is­tra­ga glav­nog osum­nji­če­nog za ot­mi­cu ode u kri­vom smje­ru.

Kad Ju­lie Lo­eb, mno­go mla­đa no­va su­pru­ga imuć­nog taj­ku­na, po­gi­ne u obi­telj­skom lo­vu, osum­nji­če­nih je puno. Taj­ku­na Mar­ti­na Lo­eba Me­gan otvo­re­no op­tu­ži pa je Ka­te ski­da sa slu­ča­ja na zah­tjev vr­lo utje­caj­nog Mar­ti­na.

Ti­je­lo ubi­je­ne mla­de že­ne po­ja­vi se umjes­to tru­pla na vjež­ba­ma na me­di­cin­skom fa­kul­te­tu pa se Me­gan os­la­nja na po­moć naj­bo­ljeg stu­den­ta ka­ko bi ri­je­ši­la slu­čaj.

UTO­RAK SRIJEDA ČE­T­VR­TAK

Ne­vjes­ta sko­či u smrt na dan vjen­ča­nja, osum­nji­če­ni su svi, od bi­jes­nog biv­šeg deč­ka do pre­vi­še za­štit­nič­kog oca. No kao i ne­vjes­ta, i Me­gan obra­ća po­zor­nost na svaki, i naj­ma­nji de­talj dok ne ri­je­ši zlo­čin.

Na­kon što ti­je­kom pro­met­ne ne­sre­će ot­kri­ju tru­plo u prt­ljaž­ni­ku, tim pro­na­la­zi još jed­no ti­je­lo pa ima­ju dva slu­ča­ja. Me­gan se po­ve­zu­je sa sta­rim znan­cem, a Ka­te­in je po­sao ugro­žen. Tim shva­ća da stva­ri ni­su kao što se či­ne.

PE­TAK

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.