DA­NA DELANY

RA­DI­LA JE KAO HOSTESA U BAROVIMA I ČEKALA GLUMAČKU KA­RI­JE­RU

24sata - Cafe 24 - - TELENOVELE -

Tre­ba­la je do­bi­ti ulo­gu u

“Seks i gra­du”, ali umjes­to nje do­bi­la ju je Sa­rah Je­ssi­ca Par­ker (53). Da­na Delany (62), ko­ja glu­mi pa­to­lo­gi­nju Me­gan u se­ri­ji “Ti­je­lo je do­kaz”, ka­ri­je­ru je po­če­la kao hostesa u lo­kal­nim barovima. Svo­je­dob­no je u in­ter­v­juu priz­na­la ka­ko vo­li “pr­lja­vi” seks. - Bi­la bih naj­sret­ni­ja ka­da bih mo­gla po­svu­da ho­da­ti bez odje­će jer mi sa­mo sme­ta - iz­ja­vi­la je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.