Eki­pa sa ži­vo­pis­nog sje­ve­ra po­vuk­la se na ran­če­ve na jug...

Sni­ma­ju se no­vi nas­tav­ci kul­t­ne se­ri­je sve će po­če­ti spro­vo­dom, a on­da će se oku­pi­ti ci­je­la sta­ra eki­pa kao ne­kad

24sata - Cafe 24 - - TELENOVELE -

Vra­ća­ju nam se ži­vo­pis­ni sta­nov­ni­ci gra­di­ća Ci­celyja na Aljas­ci. Sni­ma se no­va se­zo­na kul­t­ne se­ri­je ko­ja je za­vr­ši­la 1995. go­di­ne.

Da, li­ječ­nik Jo­el Fle­is­c­h­man (Rob Mor­row) oti­šao je ku­ći u New York, ali sa­da se, na­vod­no, vra­ća u “se­len­dru” na spro­vod te će vi­dje­ti os­ta­tak eki­pe ko­ju će utje­lo­vi­ti ori­gi­nal­na “po­sa­da” se­ri­je, a pri­dru­žit će im se i ne­ki no­vi čla­no­vi. Mor­row, ‘aj­mo re­ći glav­ni lik se­ri­je ko­ja se emi­ti­ra­la od 1990. do 1995. go­di­ne, da­nas ima 56 go­di­na. Kas­ni­je je us­pjeh pos­ti­gao ulo­gom FBI agen­ta u se­ri­ji “Num­b3rs”, no za naj­za­gri­že­ni­je fanove on će uvi­jek bi­ti i os­ta­ti ne­uro­tič­ni Newyor­ča­nin ko­ji do­la­zi u pa gotovo pa­ra­lel­ni sve­mir pre­pun ču­da­ka na Aljas­ci.

Pi­ta­nje je što će se u no­vim nas­tav­ci­ma do­go­di­ti s njim i nje­go­vim ne­ka­daš­njim lju­bav­nim in­te­re­som, pi­lot­ki­njom Mag­gie O’Con­nell ko­ju je glu­mi­la Ja­ni­ne Tur­ner, mo­žda naj­poz­na­ti­ja (osim po “Ži­vo­tu na sje­ve­ru”) po to­me što je uz Sc­hwar­ze­neg­ge­ra 1993. glu­mi­la u “Clif­f­han­ge­ru”. Ja­ni­ne je ima­la us­pje­ha i u se­ri­ja­ma kao što su “Dallas” i “Ge­ne­ral Hos­pi­tal”, ali jed­na­ko kao i glu­ma ovu da­nas 55-go­diš­nja­ki­nju iz Ne­bra­ske jed­na­ko je za­ni­mao i uz­goj ko­nja i sto­ke pa ima ranč na ko­jem ži­vi s kće­ri. Ni­kad se ni­je uda­va­la, a svo­je­dob­no je ho­da­la s Mik­ha­ilom Bary­sh­ni­ko­vim, Syl­ves­te­rom Stal­lo­ne­om te je bi­la za­ru­če­na za Ale­ca Bal­dwi­na. Dok se ona ba­vi sto­kom i ži­vi vr­lo slič­no kao i Mag­gie, Mor­row je ože­njen, ta­ko­đer ima kćer i svi­ra u rock ben­du. Tri Zlat­na glo­bu­sa do­ni­je­la mu je upra­vo ulo­ga Fle­is­c­h­ma­na pa vje­ro­jat­no ne­ma sum­nje da se ve­se­li vra­ti­ti tom li­ku.

Tu je bio i ne­za­bo­rav­ni Bar­ry Cor­bin kao mi­li­jar­der i as­tro­na­ut Ma­uri­ce Min­ni­fi­eld, uvjer­lji­vo naj­čan­gri­za­vi­ji pa­met­nja­ko­vić (zlat­no­ga sr­ca) na sjevernoj he­mi­sfe­ri. Cor­bin ni ta­da ni­je bio mo­mak, a sad ima 78 go­di­na i ne­vje­ro­jat­no pre­pun ras­po­red. On, na­ime, stal­no neg­dje ima ba­rem epi­zod­nu ulo­gu, ta­ko da je u for­mi i spre­man je za rad. Ri­jet­ko bi tko za nje­ga po­mis­lio da je po­čeo ka­ri­je­ru kao šeks­pi­ri­ja­nac, da bi glu­mio zli­kov­ca u “WarGa­mes” te uz Joh­na Tra­vol­tu u “Ur­ban Cowboy”. Sa­da se, pak, po­jav­lju­je u ne­ko­li­ko Net­flixo­vih se­ri­ja. I on je ran­čer, da­pa­če, na­gra­đi­va­ni ja­hač ko­ji se ti­me htio ba­vi­ti pri­je ne­go glu­mom. Na ran­ču u Tek­sa­su ži­vi s kće­ri Shan­non i unu­ci­ma. Kćer je Cor­bin pro­na­šao kad je imao 26 go­di­na. Njezina maj­ka, ko­ja je s njim ima­la afe­ru, da­la ju je na po­sva­ja­nje a da mu ni­je rek­la za nju. Uz nju ima i tri si­na. Sa­mo je ove go­di­ne imao uloge u dva fil­ma. Pri­je ne­go što je pos­tao Ai­dan u “Sek­su i gra­du” te slo­mio srce svim tim “Ai­dan” dje­voj­ka­ma, John Cor­bett je u “Ži­vo­tu na sje­ve­ru” glu­mio šar­mant­nog ra­di­ovo­di­te­lja Chri­sa Ste­ven­sa, ne­kad ro­bi­ja­ša, ko­ji sa­da u ete­ru (ali i stvar­nom ži­vo­tu) pet­lja po fi­lo­zo­fi­ji, new age ša­ma­niz­mu i dru­gim iz­mi­ma ovo­ga svi­je­ta (ka­ko je i sam znao re­ći). Cor­bett će, ipak, za ve­ći­nu uvi­jek bi­ti Ai­dan, ali mno­gi­ma od nas je pr­vi put ka­da smo ga za­vo­lje­li (i bi­li po­ma­lo za­ljub­lje­ni) upra­vo u “Ži­vo­tu na sje­ve­ru”). Da­nas ima 57 go­di­na, a od fil­mo­va mu je naj­ve­ći us­pjeh obo­ža­va­na komedija “Mo­je ve­li­ko grč­ko vjen­ča­nje”.

Part­ne­ri­ca mu je Bo De­rek (62) te s njom, dva psa i če­ti­ri ko­nja ži­vi, po­ga­đa­te, na ran­ču u Ka­li­for­ni­ji. Ne­što se ma­lo pet­ljao u co­un­try glaz­bu, čak je su­ra­đi­vao s ve­li­ka­ni­ma The Char­lie Da­ni­els Band, ali sve iz gu­šta. Ia­ko ni­je u “bloc­k­bus­te­ri­ma”, i da­lje pre­da­no sni­ma fil­mo­ve.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.