Adio, sig­nor Ber­nar­do, uvi­jek će­mo gle­da­ti va­še kul­t­ne fil­mo­ve

Oti­šao je još je­dan od naj­ve­ćih, re­da­telj Ber­nar­do Bertolucci, bio je spre­man na­pra­vi­ti sve, mo­žda i pre­vi­še, da bi do­bio baš on što je htio

24sata - Cafe 24 - - IN MEMORIAM -

Mas­lac, Bran­do i gru­bi seks ko­šta­li su ga gra­đan­skih pra­va u Ita­li­ji. Pet go­di­na ni­je mo­gao gla­so­va­ti.

- Pam­te taj film po toj sce­ni, ali to je film o oča­ju i bo­li i ri­jet­ko je ko­ji ta­kav do­bio to­li­ko paž­nje. No moj je otac znao, znao je da ću za­vr­ši­ti na su­du, re­kao je da je film opa­san i op­s­cen, ali ja mis­lim da je di­van. Čak mi je sla­va od nje­ga ma­lo uda­ri­la u gla­vu - re­kao je o “Po­s­ljed­njem tan­gu u Pa­ri­zu” Ber­nar­do Bertolucci. Re­da­telj je ne­dav­no pre­mi­nuo u 78. go­di­ni od kar­ci­no­ma. Po­s­ljed­njih je go­di­na bio pri­ve­zan uz ko­li­ca zbog ne­ko­li­ko ope­ra­ci­ja her­ni­je di­ska ko­je su lo­še proš­le. Bio je, ka­žu oni ko­ji su ga zna­li, pre­pun kre­ativ­nos­ti.

Ia­ko ga mla­đe ge­ne­ra­ci­je za­is­ta pam­te sa­mo po kon­tro­verz­noj i im­pro­vi­zi­ra­noj sce­ni anal­nog sek­sa iz­me­đu os­ta­rje­log Mar­lo­na Bran­da i mla­de Ma­ri­je Sc­h­ne­ider (u in­ter­v­juu je rek­la da se osje­ća­la si­lo­va­no, a Bertolucci je tvr­dio da joj ni­su rek­li za sce­na­rij jer su htje­li da re­agi­ra kao dje­voj­ka, ne kao glu­mi­ca, ali i da ju je uvi­jek do­bro tre­ti­rao). Ta­li­jan iz bo­ga­te obi­te­lji sa sje­ve­ra Ita­li­je, gra­da Par­me, i sin ve­li­kog pjes­ni­ka At­ti­li­ja Ber­to­luc­ci­ja, od po­čet­ka je bi­lo jas­no da je ri­ječ o ve­li­kom ta­len­tu, bi­lo da je ri­ječ o pi­sa­nju pjesama ili sni­ma­nju fil­mo­va.

- Otac je imao sa­mo je­dan na­čin da pro­ci­je­ni je li ne­što do­bro ili ne, je li po­etič­no ili ni­je po­etič­no - objas­nio je Bertolucci o odras­ta­nju. Po­čeo je kao is­po­moć ili “mali od ku­ži­ne” ve­li­kom Pi­eru Pa­olu Pa­so­li­ni­ju (ko­ji ta­da is­to još ni­je bio ve­lik) na fil­mu “Ac­cat­to­ne”. Autor jed­nog vre­me­na i jed­ne ere iza se­be os­tav­lja 24 fil­ma, ne­vje­ro­jat­na u svo­joj raz­li­či­tos­ti. Bertolucci je, na­ime, ja­ko do­bro (bio je me­đu pr­vi­ma tak­vi­ma) “pre­mos­tio” jaz iz­me­đu Eu­ro­pe i Hol­lywo­oda. Ne­ki su nje­go­vi fil­mo­vi vr­lo “ta­li­jan­ski” i in­tim­ni, ne­ki su gran­di­oz­ni epo­vi, a tre­ći kad smjes­ti ame­rič­ke glum­ce u Ita­li­ju - i sni­ma. Sni­mao je dra­me, sni­mao je tra­ge­di­je, tri­le­re... Sni­mao je gotovo sve osim komedija. Ja­ko su mu bi­le važ­ne pu­te­nost i sek­su­al­nost, vi­di se ko­li­ko je sa­mo zbog nje bio spre­man “na­dr­lja­ti”.

Go­di­ne 1987. sa svo­jim epom “Po­s­ljed­nji ki­ne­ski car” pre­ma auto­bi­ogra­fi­ji po­s­ljed­njeg vla­da­ra Pu Yi-ja po­brao je Os­ca­re u sva­koj ka­te­go­ri­ji (od de­vet) u ko­ji­ma je no­mi­ni­ran, uklju­ču­ju­ći za naj­bo­lji film i naj­bo­ljeg re­da­te­lja. Pr­vi je, i za sa­da je­di­ni, Ta­li­jan ko­ji­oji je do­bio Os­car za naj­bo­lje­geg re­da­te­lja. Osim što je spo­ji­oio Eu­ro­pu i Ame­ri­ku, ov­dje je uklju­čio Ki­nu jer je to pr­vi­vi za­pad-za­pad­njač­ki film ko­ji je­je na­pra­vio uz pot­po­ru te ve­li­ke­eli­ke zem­lje. Kao i Luc­hi­no Vis­c­hon­ti,sc­hon­ti, de-dek­la­ri­rao se kao mar­k­sist te je svo­ja uvje­re­nja re­nja “uple­tao” i u svo­je vo­je fil­mo­ve. Je­dan od njih je i “Kon­for­mist”, rmist”, pre­ma ro­ma­nu Al­ber­ta Mo­ra­vi­je o ta­li­jan­skom an­skom fa­šis­tu ko­ji tre­baa ubi­ti ne­ka­daš­njeg uči­te­lja. ite­lja. Bi­lo je to osam go­di­na pri­je “Tan­ga” i za nje­ga je do­bio Zlatni glo­bus. Čo­vjek ko­ji je ža­rio i pa­lio s Bran­dom sa­svim je si­gur­no ob­lju- bio odre­đe­nu ko­li­či­nu film­skih nim­fi, ali je odu­vi­jek bio ja­ko po­vu­čen, tih i ga­lan­tan, ne­s­klon tra­če­vi­ma. Pri­sje­tio se u jed­nom tre­nut­ku da se i Bran­do na nje­ga ga go­di­na­ma lju­tio, a to ga je bo­lje­lo jer su se vo­lje­li. -Na­zvao sam ga i re­kao: ‘Do­đi ova­mo, sad’.d’. On je do­šao. Re­kao je ka­ko mu se ži­vot ras­pao na­kon­kon sa­mo-sa­mo­ubo­sj­tva kće­ri i ka­ko­ka­ko du­go

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.