Red ple­sa, pje­va­nja, svir­ke i ma­đi­oni­čar­skih tri­ko­va

Nedjelja na­ve­čer če­t­vr­ti je put iz ci­je­le Hr­vat­ske i re­gi­je, ali sa­mo dvo­je naj­bo­ljih pro­la­zi u finale gdje će se bo­ri­ti za glav­nu na­gra­du

24sata - Cafe 24 - - SUPERTALENT -

Če­t­vr­ta po­lu­fi­nal­na emi­si­ja “Su­per­ta­len­ta” do­no­si de­set no­vih kan­di­da­ta ko­ji se, sa slič­nim ta­len­ti­ma, što će ži­ri­ju do­dat­no ote­ža­ti po­sao, bo­re za 200.000 ku­na.

- Ovo je bi­lo fan­tas­tič­no! Naj­ve­ća ži­vot­na po­gre­ška bi ti bi­la da ov­dje ni­si do­šao jer ovo što si ti ve­če­ras po­ka­zao je bi­lo fas­ci­nant­no - ko­men­ti­ra­la je pje­va­či­ca Ma­ja Šu­put (39) ka­da je Slo­ve­nac Jer­nej Ko­zan (24) na audi­ci­ji za­di­vio ži­ri hip-hop pop­ping ple­som. Osim nje­ga, ples­na gru­pa Cri­mi­nal Brej­kerz ta­ko­đer je odu­še­vi­la ži­ri bre­ak­dan­ce po­kre­ti­ma, a bi­li su i vi­šes­tru­ki svjet­ski pr­va­ci.

- Bez mla­do­ga gospodina vi, deč­ki, ne­ma­te broj, ne­ma­te nas­tup, to vam mora bi­ti jas­no. Za­što? Za­to što je on oprav­dao sve one ne­kak­ve ru­pe, od­nos­no gub­lje­nja u kon­cep­tu - kri­tič­ki se pos­ta­vi­la Mar­ti­na Tom­čić (43), ali i os­ta­li čla­no­vi ži­ri­ja su je po­du­pr­li. Ipak su ih pus­ti­li u po­lu­fi­na­le, ali mo­rat će se do­bro “po­lo­mi­ti” ka­ko bi još vi­še osvo­ji­li ži­ri.

- Ja ni­sam ina­če poz­nat kao ne­ki lju­bi­telj pje­va­nja, ali ono što ću ti re­ći je da u ovom tre­nut­ku sad te vi­dim u naj­bo­ljem di­je­lu jer mis­lim da ćeš kas­ni­je pos­ta­ti sve ma­nje sim­pa­tič­na jer ćeš pos­ta­ti svjes­na ta­len­ta ko­ji imaš - re­kao je Da­vor Bil­man (43) mla­doj pje­va­či­ci Ele­ni Br­nić (13). Svo­jim je gla­som osvo­ji­la sr­ca sva­kog čla­na ži­ri­ja, a Ma­ju je to­li­ko odu­še­vi­la da joj je da­la zlatni gumb i pos­la­la je iz­rav­no u po­lu­fi­na­le. - Ti imaš pre­di­van glas, pre­div­no pje­vaš i pre­div­no se po­na­šaš. Vi­di se da puno ra­diš i stvar­no jed­no čudo pra­vo - po­hva­lio ju je glu­mac Jan­ko Po­po­vić Vo­la­rić (38). U po­lu­fi­na­le pro­šao je i je­di­ni kan­di­dat ko­ji je rasplakao ci­je­li ži­ri. Denis Ba­ta (20) iz Sa­ra­je­va ima auti­zam, sli­jep je i ima epi­lep­si­ju te ko­ris­ti je­di­no ru­ke ka­da svi­ra kla­vir.

- Ti si jed­no pot­pu­no druk­či­je bi­će u od­no­su na nas, ti si na jed­nom puno vi­šem, ple­me­ni­ti­jem ni­vou - iz­ja­vi­la je ta­da Mar­ti­na suz­nih oči­ju.

9

10

8

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.