I DA­LJE VJERUJEM U DJEDA BOŽIĆNJAKA

Re­kao nam je Bo­jan Jam­bro­šić ko­ji je na­pra­vio glaz­bu za hu­ma­ni­tar­nu pre­mi­je­ru mju­zik­la ‘Di­van Bo­žić’ či­ja je pre­mi­je­ra 2. pro­sin­ca u Ža­ru pti­ca

24sata - Cafe 24 - - KULTURA -

Bo­žić je za me­ne vri­je­me ka­da ba­rem na tre­nu­tak za­bo­ra­vi­mo na lo­še stva­ri i fo­ku­si­ra­mo se jed­ni za dru­ge. Vo­lio bih ka­da bi ta­ko bi­lo svake go­di­ne, re­kao je Bo­jan Jam­bro­šić (33). Mla­di pje­vač osim pje­va­njem ba­vi se i glu­mom te skla­da­njem glaz­be, a sa­da je na­pra­vio glaz­bu za mju­zikl “Di­van Bo­žić”. Bio bi to po­sve obi­čan mju­zikl da ci­je­la pri­ča ne­ma hu­ma­ni­tar­ni ka­rak­ter.

- Sav rad oko glaz­be, tek­s­ta, ko­re­ogra­fi­ja i pro­ba na­pra­vi­li smo za mju­zikl ‘Di­van Bo­žić’ ko­ji je dio do­na­tor­skog pro­jek­ta Grad­sko­ga ka­za­li­šta Žar pti­ca ‘Ni­je sam onaj ko­ji ima prijatelja’ za Hra­bri te­le­fon - iz­ja­vio je Bo­jan. Sav pri­hod od pro­da­je ulaz­ni­ca ići će Udru­zi ko­ja skr­bi o si­ro­maš­noj dje­ci kao i pri­hod od pro­da­je ruč­no iz­ra­đe­nih kr­pe­nih psi­ća iz pred­sta­ve. - Na­pi­sao sam ne­ko­li­ko pjesama za dje­cu ko­je su već snim­lje­ne, a na­kon ovog pro­jek­ta mo­žda ću do­bi­ti in­s­pi­ra­ci­ju za ne­ku bo­žić­nu pje­smu - objas­nio je Jam­bro­šić, ko­jeg dje­ca jed­nos­tav­no obo­ža­va­ju, a i on se naj­vi­še vo­li s nji­ma glu­pi­ra­ti. - Pri­ja­te­lji­ca mi je rek­la da sam to­li­ko do­bar s dje­com da bih tre­bao ra­di­ti u ne­kom vr­ti­ću - re­kao je Bo­jan. Naj­vi­še vre­me­na pro­vo­di s ne­ća­ci­ma ko­ji su mu da­li na­di­mak Jo­jo. Bo­jan je priz­nao ka­ko i da­lje vje­ru­je u Djeda Božićnjaka i bo­žić­nu ča­ro­li­ju.

- Ne­kad jed­nos­tav­no ni­je ni do­bro bi­ti pre­re­alan, tre­ba da­ti ma­šti na vo­lju i vje­ro­va­ti u ne­mo­gu­će stva­ri, a Bo­žić je ide­al­no vri­je­me za to - re­kao je. (R. Šču­ric)

Ia­ko obo­ža­va dje­cu i naj­bo­lje se osje­ća u igri s nji­ma, Bo­jan se nefor­si­ra ima­ti vlas­ti­tu obi­telj

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.