NA GRA­NI­CI

Pe­tra je pre­uze­la Zor­ki­no mjes­to, a ona je sve šo­ki­ra­la svo­jom opo­ru­kom

24sata - Cafe 24 - - TELENOVELE -

PO­NE­DJE­LJAK

Lju­bo do­bi­va po­ziv svog do­uš­ni­ka da po­li­ci­ja zna za ak­ci­ju pa po­li­ci­ja, umjes­to ban­de s Lju­ba­no­va, uhi­ti An­tu i Mi­ju. Lju­bo se od­lu­či agre­siv­no obra­ču­na­ti s Lok­vi­ča­ni­ma te s ban­dom sti­že u An­tin lo­kal.

Lju­ban u ga­ra­ži po­sje­ti Mi­ju, Ne­dilj­ka i An­dri­ju te im objas­ni da mo­ra ne­ko­ga pre­bi­ti. Mom­ci se usu­gla­se da je iz­vla­če­nje ši­bi­ca naj­bo­lje rje­še­nje. Lju­ban po­ku­ša na­mjes­ti­ti An­dri­ji da se iz­vu­če.

Ban­da s Lju­ba­no­va te­ro­ri­zi­ra se­lo, no se­lja­ni ne že­le pod­ni­je­ti pri­ja­vu pa je i Mar­ko ne­mo­ćan. Želj­ka na­re­di Mar­ku da se os­ta­vi Lju­be te on po­či­nje sum­nja­ti da je ona “kr­ti­ca”, na ko­ju ga je Zor­ka već upo­zo­ri­la.

Ka­ko se iz­me­đu se­be ne mo­gu do­go­vo­ri­ti tko će bi­ti no­vi šef, An­dri­ja, Mi­jo i Ne­dilj­ko pri­tis­nu Pe­tru da se pre­do­mis­li i pre­uz­me Zor­ki­no mjes­to. Kad Sta­na to pre­ne­se Zor­ki, ona je ne­za­do­volj­na i smiš­lja plan.

Zor­ka na­pi­še laž­nu opo­ru­ku ko­jom šo­ki­ra sve Sko­ru­po­vi­će - sve os­tav­lja Pe­tri ako se uda za Kre­šu i nas­ta­vi se bri­nu­ti za obi­telj. Ako to ne uči­ni, sva imo­vi­na će pri­pas­ti cr­k­vi.

UTO­RAK SRI­JE­DA ČE­T­VR­TAK PE­TAK

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.