MCLE­ODO­VE KĆE­RI

Stu­den­ti­ca je pri­ja­vi­la Da­vea za sek­su­al­no zlos­tav­lja­nje, a Tess ima oz­bilj­nih pro­ble­ma

24sata - Cafe 24 - - TELENOVELE -

PO­NE­DJE­LJAK

Na Dro­vers Run do­sko­či pa­do­bra­nac Pa­trick, Da­ve­ov pustolovni brat. Iz­me­đu bra­će poč­nu fr­ca­ti is­kre: Da­ve je uvje­ren da nje­gov mla­đi brat že­li sa­mo no­vac, a Pa­trick je ra­zo­ča­ran što ga Da­ve ni­je­dan­put ni­je spo­me­nuo i od­bi­ja obi­lje­ži­ti go­diš­nji­cu oče­ve smr­ti.

Bli­ži se Jo­din 22. ro­đen­dan, no ona mu se uop­će ne ve­se­li. Za nju je to pri­bli­ža­va­nje 30-ima, a ni­šta ni­je uči­ni­la u proš­loj go­di­ni. Ras­po­lo­že­nje joj se po­pra­vi ka­da doz­na za zak­la­du od 1000 do­la­ra ko­ju joj je na­mi­je­nio Jack.

Da­ve je pri­si­ljen pre­is­pi­ta­ti svo­je po­na­ša­nje na­kon što ga biv­ša stu­den­ti­ca Ca­tri­ona op­tu­ži za sek­su­al­no zlos­tav­lja­nje. Za­tra­živ­ši miš­lje­nje že­na s Dro­vers Ru­na, Da­ve shva­ti da se po­na­ša na gra­ni­ci pris­toj­nos­ti.

Meg tu­gu­je zbog Jo­di­ne re­ak­ci­je na­kon što je ču­la da joj je pra­vi otac Jack McLe­od. Do­la­zak ko­pi­ja Me­gi­na ro­ma­na sa­mo po­gor­ša si­tu­aci­ju jer u nje­mu opi­su­je kuć­nu po­moć­ni­cu u služ­bi ve­le­po­sjed­ni­ka ko­je­mu ro­di ne­za­ko­ni­tu kćer.

Tess se vra­ti­la iz Ar­gen­ti­ne i no­si neo­če­ki­va­ne vi­jes­ti. Nic­ku je po­nu­đen sja­jan po­sao pa par raz­miš­lja o traj­nom pre­se­lje­nju u Ar­gen­ti­nu. Vi­jest šo­ki­ra sve pri­sut­ne, no svi­jes­ti ih pri­zo­vu Te­ssi­ne učes­ta­le ne­s­vjes­ti­ce.

UTO­RAK SRI­JE­DA ČE­T­VR­TAK PE­TAK

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.