Naj­lu­đe akro­ba­ci­je i ri­ga­nje va­tre u zad­njoj po­lu­fi­nal­noj emi­si­ji

Ve­ći­ni na­tje­ca­te­lja ovo je pr­vi jav­ni nas­tup, ali je­dan kan­di­dat je već bio u ‘Su­per­ta­len­tu’ te je svo­jim ple­som dos­pio čak do

24sata - Cafe 24 - - SUPERTALENT -

Na­kon če­ti­ri­ju po­lu­fi­nal­nih emi­si­ja “Su­per­ta­lent” u ne­dje­lju, 9. pro­sin­ca zad­nja je ve­čer žes­to­ke bor­be za pro­laz u fi­na­le, a me­đu kan­di­da­ti­ma je ve­li­ka kon­ku­ren­ci­ja.

- Iz ne­ko­ga čud­nog raz­lo­ga us­pje­la sam ig­no­ri­ra­ti ne­ke evi­dent­ne po­gre­ške jer me ovo ri­ga­nje va­tre to­li­ko fas­ci­ni­ra­lo. Po­ru­čit će­mo dje­ci da ovo ni­šta ne is­pro­ba­va­ju do­ma - ko­men­ti­ra­la je čla­ni­ca ži­ri­ja Mar­ti­na Tomčić (43) kan­di­da­te pod ime­nom Bar Le­vels. Oni su po­ka­za­li svo­je vje­šti­ne bar­me­na u iz­vo­đe­nju tri­ko­va pri iz­ra­di kok­te­la. Iako Jan­ka Po­po­vi­ća Vo­la­ri­ća (38) ni­su odu­še­vi­le nji­ho­ve akro­ba­ci­je pa ih ni­je pus­tio da­lje, do­bi­li su tri “da”.

- Ja imam nez­dra­vu ljubav pre­ma ko­šar­ci, i to još od dje­tinj­stva. Čak sam tre­ni­rao, ali sam bio gro­zan - ko­men­ti­rao je Jan­ko na slo­ven­ske ko­šar­ka­ške akro­ba­te Dun­king De­vils. Odu­še­vi­li su ži­ri na audi­ci­ji, a u in­ter­v­juu na­kon pro­la­ska u po­lu­fi­na­le obe­ća­li su da će pri­re­di­ti pu­bli­ci ne­što što do sa­da ni­su vi­dje­li. Adut u ru­ka­vu im je je­dan od čla­no­va ko­ji je Gu­in­ne­ssov re­kor­der u naj­vi­šem ko­šar­ka­škom sko­ku na tra­pe­zu.

- Baš si jed­no po­seb­no stvo­re­nje. Ovo si­gur­no ni­je ne­što uobi­ča­je­no, ali ti si je­dan na­da­sve po­se­ban dje­čak i hva­la ti što si nam do­šao u ‘Su­per­ta­lent’ - rek­la je Tomčić dje­ča­ku Si­ni­ši Ma­ti­je­vi­ću (13), ko­ji cr­ta za­tvo­re­nih oči­ju. Do­bio je če­ti­ri “da” i osvo­jio sr­ca pu­bli­ke. - Imaš tu jed­nu smi­re­nost i kon­cen­tra­ci­ju, taj unu­tar­nji sen­zor. Jed­nos­tav­no im­pre­siv­no - ko­men­ti­rao je Da­vor Bilman (43), a pje­va­či­ca Ma­ja Šu­put (39) is­tak­nu­la je ka­ko joj je je­di­ni pro­blem kod Si­ni­še bio taj što je ti­je­kom nje­go­va nas­tu­pa mo­ra­la - šu­tje­ti. Dok je ve­ći­ni “Su­per­ta­lent” ujed­no pr­vi jav­ni nas­tup, je­dan kan­di­dat već je imao is­kus­tva i to upra­vo u ovom showu.

- O tvom ple­su ne tre­ba tro­ši­ti ri­je­či, i pri­je si bio maj­stor, a sad je to na jed­noj vi­šoj ra­zi­ni. Ja sam uži­vao, proš­lo mi je br­zo - po­hva­lio je Bilman ple­sa­ča Ma­ri­na Ča­či­ju (16). Pri­je go­di­nu da­na se pri­ja­vio u “Su­per­ta­lent” te je bio u fi­na­lu s ko­le­gi­com ple­sa­či­com Ni­nom, ali ih je po­bi­je­dio dru­gi ples­ni par, Emil i Ma­te­ja.

- Vi­še je ne­go evi­dent­no s ovim od­ma­kom od ni go­di­ne da­na, ko­li­ko ula­žeš u se­be, ko­li­ko ra­diš na ple­sač­koj teh­ni­ci, ko­li­ko ra­diš na iz­la­sku iz kom­for zo­ne ple­sač­ke, da is­tra­žu­ješ i ne­ke dru­ge sti­lo­ve - iz­ja­vi­la je Mar­ti­na. Pje­vač­ki ta­lent po­ka­zat će Nen­si Mi­tro­vić (19), dje­voj­ka iz Vu­ko­va­ra, ko­ja je osvo­ji­la ži­ri na audi­ci­ji pje­smom Ali­cie Keys “If I Got You”.

- Me­ni ma­lo ba­caš na Pe­pe­lju­gu, a za­što mi ba­caš na Pe­pe­lju­gu, jer imam osje­ćaj da si ti neg­dje ču­ča­la, a imaš ja­ko pu­no to­ga za po­ka­za­ti - objas­nio je Bilman. U po­s­ljed­njoj po­lu­fi­nal­noj ve­če­ri na­tje­če se naj­vi­še ple­sa­ča, njih čak če­tve­ro, od ko­jih je jed­na sku­pi­na ple­sa­ča pod ime­nom RiS LOVE4DANCE. Ima­ju od 8 do 23 go­di­ne, a ple­šu hip hop, ur­ban fu­si­on, jazz i baby dan­ce jer naj­mla­đi čla­no­vi u nji­ho­vu klu­bu ima­ju tri go­di­ne.

- Hva­la što ste de­mis­ti­fi­ci­ra­li moj strah od ‘Ita’, jer ovaj vaš ‘It’ uop­će ni­je stra­šan - rek­la je Tomčić na audi­ci­ji ka­da su izveli ko­re­ogra­fi­ju na te­mu ho­ror-fil­ma “Ono” o kla­unu ubo­ji­ci Pen­nywi­se.

9

10

8

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.