Bo­jao se da ni­je do­volj­no do­bar da re­ži­ra ‘Lis­tu’

Čak 25 go­di­na je proš­lo od iz­la­ska ‘Sc­hind­le­ro­ve lis­te’ Ste­ve­na Spi­el­ber­ga, fil­ma ko­ji je mla­đim ge­ne­ra­ci­ja­ma pri­bli­žio ho­ro­re ho­lo­ka­us­ta te po­ka­zao što mo­že pro­mi­je­ni­ti hra­brost jed­ne oso­be

24sata - Cafe 24 - - NOSTALGIJA - Pi­še: KLARA GLAVAČ

Mo­že se de­ba­ti­ra­ti o to­me je li “Sc­hind­le­ro­va lis­ta” naj­ve­ći i naj­važ­ni­ji film ko­ji je sni­mio re­da­telj Ste­ven Spi­el­berg (71), ali jed­no je si­gur­no - za nje­ga je naj­in­tim­ni­ji i naj­važ­ni­ji. Vi­še je to, re­kao je jed­nom, od “sa­mo” fil­ma.

- Ne­moj­te da ho­lo­ka­ust os­ta­ne cr­ti­ca u po­vi­jes­ti - iz­ja­vio je Spi­el­berg sto­je­ći na do­dje­li Os­ca­ra 1994. kraj na­šeg Bran­ka Lus­ti­ga (86), ta­ko­đer jed­nog od pro­du­ce­na­ta fil­ma ko­ji je re­kao: “Moj broj je bio 83317 i ja sam pre­ži­vio ho­lo­ka­ust, a da­lek je put od ta­mo do ove po­zor­ni­ce”. Dvo­ra­na je od­zva­nja­la ova­ci­ja­ma, a mno­gi su, uklju­ču­ju­ći i Spi­el­ber­ga, pla­ka­li. Čak 25 go­di­na proš­lo je od pre­mi­je­re “Sc­hind­le­ro­ve lis­te“ko­ja se, osim filmski, i kao svje­do­čans­tvo jed­nog vre­me­na či­ni od ne­iz­mjer­ne važ­nos­ti u ovo do­ba re­la­ti­vi­za­ci­je po­vi­jes­ti i po­nov­nog ja­ča­nja an­ti­se­mi­tiz­ma.

Ali to ka­ko je Spi­el­berg do­šao do to­ga da uop­će sni­ma “Sc­hind­le­ro­vu lis­tu” pri­ča je za se­be. On je, na­ime, sa­mo htio bi­ti pro­du­cent. Knji­gu “Sc­hind­ler’s Ark” dao mu je, što je ta­ko­đer spo­me­nuo u oska­rov­skom go­vo­ru, pro­du­cent Sid She­in­berg (83). Na­pi­sao ju je Tho­mas Ke­ne­al­ly pre­ma svje­do­čans­tvi­ma jed­nog Sc­hind­le­ro­va pre­ži­vje­log Ži­do­va - Pol­de­ka Pfef­fer­ber­ga. Spi­el­berg je s još dvo­ji­com pro­du­ce­na­ta kre­nuo tra­ži­ti re­da­te­lja jer se bo­jao ka­ko on za ta­kav pot­hvat ni­je do­volj­no do­bar.

Od­bio ga je Mar­tin Scor­se­se (76). On je sma­trao da to mo­ra re­ži­ra­ti re­da­telj ži­dov­skog po­dri­je­tla, pa se Spi­el­berg okre­nuo Ro­ma­nu Po­lan­skom (85) ko­ji je pre­ži­vio ho­lo­ka­ust. Pri­ja­telj i ko­le­ga mu je re­kao ka­ko psi­hič­ki još ni­je spre­man no­si­ti se s tak­vom te­mom (pos­li­je je sni­mio film “Pi­ja­nist” na­gra­đen Os­ca­rom). Bil­ly Wil­der je bio u igri (htio je da mu to bu­de po­s­ljed­nji film) i upra­vo je on Spi­el­ber­gu re­kao: “Ste­ve­ne, ovo je tvoj film, ti ga re­ži­raj”. At­mo­sfe­ra je u Kra­ko­vu, gdje je ve­ći­na fil­ma snim­lje­na u ma­lo vi­še od mje­sec da­na, bi­la tak­va da je Spi­el­berg pos­li­je priz­nao da je sva­ke ve­če­ri gle­dao se­ri­ju “Se­in­feld” ka­ko bi se ba­rem ma­lo oras­po­lo­žio, a ko­le­gu Ro­bi­na Wil­li­am­sa za­mo­lio je u ne­ko­li­ko na­vra­ta (dok se sni­ma­lo u stu­di­ju) da pri­ča vi­ce­ve i ge­go­ve jer je eki­pa bi­la oz­bilj­no de­pre­siv­na. Dio nje­go­vih ša­la pos­li­je su isko­ris­ti­li za Dis­neyev ani­mi­ra­ni film “Alad­din”. Kao i po­tra­ga za re­da­te­ljem, na po­čet­ku se odvi­ja­la po­tra­ga za glav­nim glum­cem. Harrison Ford (76) od­bio je glav­nu ulo­gu ko­ju mu je po­nu­dio Spi­el­berg. Bo­jao se da će uni­šti­ti pro­jekt jer ga svi do­živ­lja­va­ju kao ak­cij­sku zvi­jez­du i In­di­anu Jo­ne­sa, a ne bi si, ka­že, opros­tio da je to za­br­ljao. Ko­li­ko ga je ve­se­lio Spi­el­ber­gov us­pjeh, naj­bo­lje se vi­dje­lo ka­da je Ford do­dje­lji­vao Os­car za naj­bo­lji film. Iako je nje­gov “Bje­gu­nac” bio no­mi­ni­ran, li­cem mu se ra­zvu­kao osmi­jeh kad je pro­či­tao “Sc­hind­le­ro­va lis­ta” i on i Spi­el­berg su se iz­gr­li­li is­pred raz­ga­lje­ne pu­bli­ke. Ralp­ha Fi­en­ne­sa (55) za ulo­gu rat­nog zlo­čin­ca Amo­na Go­et­ha iz­a­brao je jer “ema­ni­ra zli sek­se­pil”, a ovaj se opi­jao Gu­in­ne­ssi­ma ka­ko bi do­bio tr­buh.

Bio je to­li­ko iz­van­re­dan i pre­dan ulo­zi da, kad se upoz­nao s još jed­nom pre­ži­vje­lom Ži­dov­kom ko­ju je Sc­hind­ler spa­sio, Mi­lom Pfef­fer­berg, ona se po­če­la tres­ti ko­li­ko ju je pod­sje­tio na pra­vo­ga Go­et­ha. Za ulo­gu Sc­hind­le­ra na audi­ci­ju je do­šao Li­am Ne­eson, ko­ji je u to do­ba sa su­pru­gom Na­ta­shom Ric­har­d­son ra­dio pred­sta­vu. Bio je si­gu­ran da ne­će do­bi­ti ulo­gu.

4

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.