Či­ni se da ne znam po­go­di­ti ve­li­či­nu...

24sata - Cafe 24 - - PRVA STRANICA -

Bri­tan­ska pjevačica Ri­ta Ora (28) tre­nu­tač­no se od­ma­ra od na­por­nih tur­ne­ja na Mal­di­vi­ma u luk­suz­nom re­sor­tu Amil­la Fu­shi. Da­ne pro­vo­di, ka­že, u bi­ki­ni­ju, a s njom je i naj­bo­lji pri­ja­telj Nick Grim­shaw (34). Je­di­no što Ri­ti ra­di pro­ble­me je

- Mis­lim da ću mo­ra­ti bo­lje raz­mis­li­ti ko­ja mi je toč­no ve­li­či­na grud­nja­ka, uvi­jek uz­mem po­gre­šan broj - na­ša­li­la se glaz­be­ni­ca al­ban­skih ko­ri­je­na. (rš)

GO­RAN GAVRANOVIĆ, UREDNICA CAFÉ24: JASMINA BAUMAN, ART DI­REK­TOR: KRIS­TI­JAN ZINAJA, GRAFIČKE UREDNICE: DARIJA PINJUH, IVA DVOJKOVIĆ NO­VI­NA­RI I SU­RAD­NI­CI: DA­VOR LUGARIĆ, LUCIJA PTIČAR, RAMONA ŠČURIC, VIŠNJA KRA­GIĆ MAHMUTOVIĆ LEKTURA: JASMINA BAUMAN; FO­TO­GRA­FI­JA NA NASLOVNICI: DA­VOR PUKLAVEC/ PIXSELL, FO­TO­GRA­FI­JE: PIXSELL, www.pixsell.hr, NEWS AGEN­CI­JA: NEW­SRO­OM, www.new­sro­om.hr, OGLA­ŠA­VA­NJE: MIR­JA­NA GLAVAK (di­rek­to­ri­ca), tel. 01/6069-411, fax. 01/6069600, e-ma­il: ogla­[email protected], IZ­DA­VAČ: 24sata d.o.o. OREŠKOVIĆEVA 6H/1, 10 010 ZA­GREB, MB: 3224945, OIB: 78093047651, TISKARA: TISKARA ZA­GREB d.o.o.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.