NANDINA UZELAC

DIJAGNOSTICIRALIDI SU MI IZRASLINU I MORAMM JE UK­LO­NI­TI

24sata - Cafe 24 - - SHOW STARS -

Oso­ba Oso sam ko­ju, ako ne­što neš za­bo­li, ne tr­či od­mah dok­to­ru. do Imam po­li­cis­tič­ne jaj­ni­ke, jajn pa sam pro­mje­ne u ab­do­me­nu ab pri­pi­si­va­la to­me. Po­tom Pot sam oba­vi­la sis­te­mat­ski ma pre­gled, na ko­jem su mi naš­li izraslinu, po­če­la je Nan­di Na Uzelac (29) jed­na od naj­za­pa­že­ni­jih naj kan­di­dat­ki­nja “Gos­po­dinG Sa­vr­še­ni”. Nan­di Na se od­ne­dav­no bo­ri s bbo­les­ti. Ne­dav­no joj je di­jag­nos­ti­ci­ra­na di­ja be­nig­na iz­ras­li­na, iz­ra a za­ka­zan joj je ope­ra­tiv­ni op za­hvat, na ko­ji će oti­ći oti čim stig­ne u rod­ni Split.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.