NA­TA­ŠA JANJIĆ GLU­MI­CA SE U TAJNOSTI UDA­LA ZA ORTOPEDA

24sata - Cafe 24 - - SHOW STARS -

Zna­la sam da pos­to­jiš i da me tra­žiš. Ova naj­ljep­ša 2018. ne­ka nam se pre­li­je na os­ta­tak ži­vo­ta i sve ko­je vo­li­mo, rek­la je glu­mi­ca Na­ta­ša Janjić (37), ko­ja se u tajnosti uda­la za ortopeda Ne­na­da Me­dan­či­ća (35). Obja­vi­la je fo­to­gra­fi­ju na ko­joj iz­mje­nju­ju po­lju­bac, a s ob­zi­rom na in­te­ri­jer, či­ni se ka­ko su su­pruž­ni­ci iz­mi­je­ni­li za­vje­te u za­gre­bač­koj vi­jeć­ni­ci.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.