MOMČILO BAJAGIĆ BAJAGA ŠO­KI­RAO SRPSKOG RE­POR­TE­RA U JAVLJANJU UŽI­VO

24sata - Cafe 24 - - SHOW STARS -

Re­por­ter sr­p­ske Pr­ve TV uz­bu­đe­no se uklju­čio di­rek­t­no u pro­gram ko­ji je vo­di­la Ne­ve­na Ma­dža­re­vić, ali ka­da se po­ku­šao obra­ti­ti ro­ke­ru Mom­či­lu Ba­ja­gi­ću Ba­ja­gi (58), ko­ji je bio je­dan od iz­vo­đa­ča on­dje, ni­je do­bio ni­ka­kav od­go­vor. Po­pu­lar­ni pje­vač ga je sa­mo za­obi­šao i krat­ko iz­us­tio: “Evo od­mah, evo od­mah...”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.