Bo­rio se 20 go­di­na da bi us­pio u Hol­lywo­odu

Glu­mac utje­lo­vio je de­tek­ti­va Wayna Haysa u se­ri­ji ‘Pra­vi de­tek­tiv’. Se­ri­ja je po­če­la još 2014., a sa­da do­la­zi treća se­zo­na

24sata - Cafe 24 - - TELEVIZIJA -

Pra­vo ime glum­ca Ma­her­sha­la Ali­ja (44) gla­si Ma­her­sha­lal­ha­sh­baz, što na he­brej­skom je­zi­ku zna­či “onaj ko­ji tr­či za pli­je­nom”. Ro­đen je u ka­li­for­nij­skom Oak­lan­du u kr­š­ćan­skoj obi­te­lji, maj­ka mu je ima­la sve­ga 16 go­di­na kad ga je ro­di­la, a otac 17. Ni­su os­ta­li du­go za­jed­no, a na­kon što je sko­ro ci­je­li ži­vot pro­veo u kr­š­ćan­skoj vje­ri, pri­je dvi­je go­di­ne pre­obra­tio se na is­lam. - Moj obrat na mus­li­man­sku vje­ru bio je 2000. go­di­ne i ta­da sam pro­mi­je­nio ime. Mo­joj maj­ci ni­je sme­ta­lo s ob­zi­rom na to da se ni­smo ču­li vi­še od 15 go­di­na - is­pri­čao je Ali. Pros­la­vio se ulo­ga­ma u “Igra­ma gla­di” i u dra­mi “Mje­se­či­na” za ko­ji je osvo­jio Os­car proš­le go­di­ne. Glu­mit će Waynea Haye­sa, de­tek­ti­va iz sje­ve­ro­za­pad­nog Ar­kan­sa­sa. Car­men Ejo­go i Step­hen Dor­ff će ta­ko­đer glu­mi­ti u no­voj se­zo­ni, ko­ju pot­pi­su­je Nic Pi­zzo­lat­to. - Ovo ni­je obiteljska se­ri­ja, a do sa­da ima vi­še od 11 mi­li­ju­na gle­da­te­lja. Oče­ki­vao sam da će se­ri­ja bi­ti us­pjeh, ali ovo je stvar­no ne­nor­mal­no - objas­nio je Ma­her­sha­la. Se­ri­ja “Pra­vi de­tek­tiv” naj­gle­da­ni­ja je HBO-ova se­ri­ja i od ve­li­kog hi­ta “Zdru­že­na bra­ća” iz 2001. go­di­ne, se­ri­je ko­ja go­vo­ri o Dru­gom svjet­skom ra­tu.

U pr­voj se­zo­ni bri­lji­ra­li su Mat­t­hew McCo­na­ug­hey (49) i Wo­ody Har­rel­son (57) tu­ma­če­ći dva de­tek­ti­va iz Lo­uisi­ane, a u dru­goj se­zo­ni Co­lin Far­rell (42) i Vin­ce Va­ug­hn (48). Obo­ža­va­te­lji nas­ta­vak de­tek­tiv­ske sa­ge mo­gu pra­ti­ti od 12. si­ječ­nja na HBO-u. (rš)

Se­ri­ja ‘Pra­vi de­tek­tiv’ je naj­gle­da­ni­ja se­ri­ja u HBO-ovoj pro­duk­ci­ji od2011. go­di­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.