JOHNNY DEPP

24sata - Cafe 24 - - TJEDAN -

NO­VA TV, 21:20, NE­DJE­LJA

Han­cock (Will Smith) ni­je obi­čan su­per­ju­nak. Nje­go­vi pot­hva­ti, iako spa­ša­va­ju ži­vo­te, iza se­be uvi­jek os­ta­ve za­pa­nju­ju­ću šte­tu. Pa­da u ne­mi­lost jav­nos­ti i či­ni se da Han­cock ni­je u naj­bo­ljoj si­tu­aci­ji - sve dok ne spa­si ži­vot jed­no­ga kon­zul­tan­ta za od­no­se s jav­noš­ću (Ja­son Ba­te­man). Su­oča­va­nje s ti­me bit će Han­coc­kov do­sad naj­ve­ći iz­a­zov i za­da­tak ko­ji se mo­žda po­ka­že ne­mo­gu­ćim dok Raye­va že­na Mary (Char­li­ze The­ron) upor­no tvr­di da je on iz­gub­ljen slu­čaj. Oska­rov­ki Char­li­ze The­ron (46) dje­tinj­stvo je obi­lje­ži­lo oče­vo zlos­tav­lja­nje i al­ko­ho­li­zam. Kad je ima­la 16 go­di­na, maj­ka je u sa­mo­obra­ni pu­ca­la u oca. Gos­tu­ju­ći kod Howar­da Ster­na pri­je dvi­je go­di­ne, priz­na­la je da joj je te­že bi­lo ži­vje­ti s njim ne­go oče­va smrt. Tre­nu­tač­no sni­ma “The Ad­dams Fa­mily”, a broj­ne na­gra­de do­bi­la je za­hva­lju­ju­ći film­skim tran­sfor­ma­ci­ja­ma - od “Tul­ly”, za ko­ji se mo­ra­la udeb­lja­ti 20-ak kg, do “Ču­do­vi­šta”.

HRT 2, 20:05, SU­BO­TA

Bo­re­ći se s lju­tim Ru­si­ma, bri­tan­skom oba­vje­štaj­nom služ­bom MI5 i ne­vje­ro­jat­no du­go­no­gom su­pru­gom, me­đu­na­rod­ni te­ro­rist, tr­go­vac umjet­ni­na­ma i ho­no­rar­ni krad­lji­vac Char­lie Mortdecai (J. Depp) pu­tu­je svi­je­tom na­oru­žan sa­mo do­brim iz­gle­dom i je­dins­tve­nim šar­mom u po­tra­zi za ukra­de­nom sli­kom, ko­ja je na­vod­no trag do iz­gub­lje­nog ban­kov­nog ra­ču­na na ko­jem se na­la­zi go­le­mo na­cis­tič­ko bla­go...

Film se te­me­lji na an­ti­ju­na­ku iz po­pu­lar­ne tri­lo­gi­je Kyri­la Bon­fi­gli­oli­ja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.