WHOOPI GOLDBERG REDOVNICE NAS­TU­PA­JU

RTL, 22:00, SU­BO­TA

24sata - Cafe 24 - - TJEDAN -

Lo­un­ge pjevačica De­lo­ris Van Car­tel (Whoopi Goldberg) svje­do­či kad nje­zin deč­ko ma­fi­jaš (Har­vey Ke­itel) ubi­je jed­nog od svo­jih lju­di. Kao svje­do­ki­nju uboj­stva po­li­ci­ja je sta­vi u pro­gram za­šti­te svje­do­ka te sa­kri­je u sa­mos­tan. Glav­na čas­na ulo­vi De­lo­ris ka­ko se is­kra­la i otiš­la u bar te joj na­re­di da se pri­klju­či cr­k­ve­nom zbo­ru. No pod vod­stvom De­lo­ris redovnice u zbo­ru usko­ro pos­ta­nu pra­vi glaz­be­ni hit.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.