MORTDECAI

24sata - Cafe 24 - - PROGRAM -

Bo­re­ći se s lju­tim Ru­si­ma, bri­tan­skom oba­vje­štaj­nom služ­bom MI5 i ne­vje­ro­jat­no du­go­no­gom su­pru­gom, me­đu­na­rod­ni te­ro­rist, tr­go­vac umjet­ni­na­ma i ho­no­rar­ni krad­lji­vac Char­lie Mortdecai pu­tu­je svi­je­tom na­oru­žan sa­mo do­brim iz­gle­dom u po­tra­zi za ukra­de­nom sli­kom, ko­ja je na­vod­no trag do iz­gub­lje­nog ban­kov­nog ra­ču­na...

ŽANR: AKC. KO­ME­DI­JA, 2015., SAD REŽIJA: DA­VID KOEPP ULO­GE: JOHNNY DEPP ★★ ★★★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.