FILM­SKI PRO­GRAM

24sata - Cafe 24 - - SUBOTA, 5. 1. PROGRAM - -

HBO

06:00 Kra­ljev­ska zi­ma 07:25 Gre­gov dnev­nik: Ro­dric­ko­va pra­vi­la 09:05 Mo­je naj­dra­že vjen­ča­nje 10:35 Pro­fil za dvo­ji­cu 12:15 Ku­pi­li smo Zoo 14:20 Ro­de 15:45 Thor 17:40 Won­der Wo­man 20:00 Rin­ge rin­ge ra­ja 21:30 Kong: Otok lu­ba­nja 23:30 Oblik vo­de

HBO 2

08:25 Osvet­ni­ci: Rat be­sko­nač­nos­ti 10:50 Ma­ša i med­vjed II, ep. 17-20 11:20 Zvi­jez­da 12:45 Ra­to­vi zvi­jez­da: Po­s­ljed­nji Je­di 15:15 Borg/McEn­roe 17:05 Pla­ni­na iz­me­đu nas 19:00 Ju­ma­nji: Do­bro­doš­li u džun­glu 21:00 Moj sli­je­pi brat 22:25 Ray Do­no­van VI 23:25 Cr­no je­ze­ro II

CI­NES­TAR TV

08:00 Neo­bič­na zu­bić vi­la 09:45 Cro­co­di­le Dun­dee 3 11:30 Star­sky i Hut­ch 13:25 Po­šte­na igra 15:25 XXX 17:40 Spy Kids 4: U vr­tlo­gu vre­me­na 19:20 K-PAX 21:30 Pro­fe­si­ona­lac 23:15 Me­tal­li­ca Thro­ugh the Ne­ver 01:00 Cr­na Dalija

FOX CRI­ME

14:10 Odjel za is­tra­ge

15:10 Gran­t­c­hes­ter 16:15 Otac Brown 17:10 Pri­vat­ni de­tek­ti­vi 18:10 Ro­sewo­od 20:05

De­tek­tiv na Flo­ri­di 21:05

Ne­ma zem­lje za star­ce 23:25

Juž­njač­ka kra­lji­ca

CINEMAX

07:40 Sa­ljut-7 09:35 Ne­bo bo­je va­ni­li­je 11:50 Hlad­na fron­ta 13:20 Pu­šte­ni s lan­ca 14:55 Ne­pri­ja­telj­ska zo­na 16:25 Mar­vi­no­va so­ba 18:00 Sa­ljut-7 20:00 Kob­na noć, ep. 1 21:20 In­ter­stel­lar 00:05 Vi­dim sa­mo te­be

FOX LI­FE

09:20 Ri­ver­da­le 10:15 Šap­ta­či­ca du­ho­vi­ma 12:05 Lu­di pro­vod u Ri­mu 14:00 Ali­sa u zem­lji ču­de­sa 16:05 Gos­po­da­ri­ca zla 18:00 Ruž­na Bet­ty 19:00 Mla­di djed 20:00 Či­va­va s Be­ver­ly Hil­l­sa 22:00 Ri­ver­da­le 23:50 Šap­ta­či­ca du­ho­vi­ma 00:45 Ruž­na Bet­ty

PICKBOX TV

11:20 Bo­žić­ni gra­dić

12:45 Bo­žić­no vjen­ča­nje

14:10 Osve­ta u štik­la­ma 15:40 Duh Bo­ži­ća 17:10 Kra­ljev­ski bo­žić­ni bal 18:35 Bo­žić­na ba­šti­na 20:00 Muž za Bo­žić 21:30 Bo­žić­ni gra­dić

22:55 Bo­žić­no vjen­ča­nje

TV 1000

06:35 Dvi­je ses­tre za kra­lja 08:30 Svi smo su­per 10:10

Po­vra­tak u bu­duć­nost 12:05

Po­vra­tak u bu­duć­nost II 13:50 Sve zbog jed­nog dje­ča­ka 15:30 Če­lič­ne mag­no­li­je 17:25 Pre­kid 19:10 Svje­tlo da­na 21:00 Ame­rič­ki gan­g­s­ter 23:35 Dnev­nik Brid­get Jo­nes 01:10 In­si­der 03:15

Ne­uz­vra­će­na lju­bav

KI­NO TV

06:00 120 ot­ku­ca­ja u mi­nu­ti 08:25 U vr­tlo­gu mo­ći 10:45 4 na­bi­je­ne pu­ške 12:30 Glas­ni­je od bom­bi 14:25 Žen­ska pra­va ho­ću 16:20 Sa­mo je kraj svi­je­ta 18:05 Lo­še druš­tvo 20:15 Lyn­don B. Joh­n­son 22:00 Won­der Whe­el 00:00 Si­ro­vo 02:00 Lo­še druš­tvo

FILM KI­NO TV20:15

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.