HAR­RY POT­TER I KA­MEN MU­DRA­CA

PRE­PO­RU­KA DA­NA HTV 2 21:00

24sata - Cafe 24 - - PROGRAM -

Pus­to­lov­ni film/fan­tas­ti­ka, pr­vi od osam snim­lje­nih fil­mo­va o ča­rob­nja­ku Har­ryju Pot­te­ru auto­ri­ce J. K. Rowling. Je­da­na­es­to­go­diš­nji Har­ry (D. Rad­clif­fe) ži­vi kod svo­jih ne baš lju­baz­nih ro­đa­ka, jer su mu ro­di­te­lji stra­da­li u pro­met­noj ne­sre­ći. Slu­čaj­no ot­kri­je da ima ča­rob­njač­ke spo­sob­nos­ti, a k to­me do­bi­je po­ziv da do­đe u Hogwarts ško­lo­va­ti se za ča­rob­nja­ka. Nje­go­vi no­vi pri­ja­te­lji u Hogwart­su su Her­mi­ona (E. Wat­son) i Ron (R. Grint). Kao u sva­koj dru­goj ško­li i ta­mo pos­to­je su­ko­bi i su­par­niš­tva, ali i mno­go opas­ni­je si­tu­aci­je, kao što je susret sa zlim ča­rob­nja­kom... Film je imao ve­li­ku gle­da­nost, no­mi­ni­ran je za Os­ca­ra u tri ka­te­go­ri­je.

ŽANR: FANTAZIJA, AVAN­TU­RA, 2001., SAD REŽIJA: CHRIS CO­LUM­BUS ULO­GE: DA­NI­EL RAD­CLIF­FE, RUPERT GRINT, EM­MA WAT­SON, RIC­HARD HAR­RIS, ROBBIE COLTRANE, ALAN RICKMAN

★★★★ ★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.