FILM­SKI PRO­GRAM

24sata - Cafe 24 - - PONEDJELJAK, 7. 1. PROGRAM - -

HBO

08:30 Sre­di­na IX 09:15 Le­go Ni­nja­go film 11:00 Thor: Svi­jet ta­me 12:50 Ču­des­ne zvi­je­ri i gdje ih na­ći 15:00 Li­ga prav­de 17:00 Hol­lywo­od: Na sni­ma­nju XVI 17:30 Osvet­ni­ci: Rat be­sko­nač­nos­ti 20:00 La­bi­rint: Li­jek smr­ti 22:25 Zlo­čes­ti Djed Mraz 23:55 Za­kon no­ći

HBO 2

07:45 Di­no­sa­ur 09:05 Ne­obi­čan ži­vot Ti­mot­hyja Gre­ena 10:50 Ka­ko pos­ta­ti la­ti­no lo­ver 12:45 Ve­če­ra pet­kom 13:10 Dur­rel­lo­vi 14:00 Fer­di­nand 15:45 Ku­ća sre­će 17:15 Naj­ve­ći showman 19:00

Bi­jeg iz Dan­ne­mo­re 20:00 Ray Do­no­van VI 21:00 Ra­ču­no­vo­đa 23:05 Stri­ke 00:05 Olu­ja ra­ta

CI­NES­TAR TV

09:00 Mo­je grč­ko vjen­ča­nje 11:00 Ve­če­ra s idi­otom 12:35 Lov na lo­so­se u Je­me­nu 14:40 DA:BAR 16:30 Hva­la ti za lju­bav 18:40 Por­tal smr­ti 20:30 Mu­ška­rac iz snova 22:15 Taxi Bro­ok­lyn 23:05 Gre­ben 00:45 Za­kon za­tvo­ra

FOX CRI­ME

14:25 Eki­pa za oče­vid

16:10 Ca­in 17:15 Bez tra­ga 18:15 Las Ve­gas 20:05 Ni­jan­se pla­ve 21:00 Ins­tin­kt 22:00 Laž­na zas­ta­va 22:55 Sher­lock i Wat­son 23:50 Bez tra­ga 00:45 Ins­tin­kt

CINEMAX

07:30 Otvo­re­na vra­ta 08:55 Druš­tve­ne ži­vo­ti­nje 10:15 Ma­li ve­li­ki svi­jet 12:30 Nes­ta­nak Sid­neyja Hal­la 14:30 Po­di­je­lje­ni čo­vjek 15:55 Otvo­re­na vra­ta 17:25 Tvrt­ka 20:00 Spy Kids 21:30 Mu­ta­fu­kaz 23:00 Bug­sy

FOX LI­FE

11:05 Mla­đa 12:00 Lu­di pro­vod u Ri­mu 13:50 Pre­va­ran­ti 14:45 Tip-top 15:15 Ame­rič­ki top-mo­del 16:10 Mla­đa 17:05 Mi­ke i Mol­ly 18:00 Ku­ća­ni­ce 20:00 Slat­ke ma­le la­ž­lji­vi­ce 20:55 101 dal­ma­ti­nac 22:55 Mla­đa 23:50 Mi­ke i Mol­ly

PICKBOX TV

11:50 Bo­žić­ni kolačići 13:20 Skan­dal 14:05 Od­bje­gla bo­žić­na ne­vjes­ta 15:35 Gra­dić na oba­li mo­ra 16:20 Kris­ti­nin dav­ni Bo­žić 17:45 Obiteljska ku­ća 19:15 Skan­dal 20:00 Osve­ta u štik­la­ma 20:45 Sta­blo že­lja 22:20 U po­tra­zi za Bo­žić­nja­kom

TV 1000

07:10 Bo­žić­ni ju­nak 08:40

Sve zbog jed­nog dje­ča­ka 10:20 Mo­ja svi­nja i ja 11:55

Osmi­jeh Mo­na Li­se 13:50 Svi smo su­per 15:30 E.T.

17:20 Po­vra­tak u bu­duć­nost

19:15 Po­vra­tak u bu­duć­nost II 21:00 Ne­vje­ro­jat­ni Hulk 22:50 Žes­to­ki mom­ci 00:40 Co­pland 02:25 Su­ze bo­ga sun­ca 05:25 Ona je naj­bo­lja

KI­NO TV

06:00 Smi­jem li te ubi­ti? 08:00 Jacqu­es Co­us­te­au - Odi­sej 10:05 Pje­sma ko­ja lju­bav zna­či 12:00 Odjed­nom 14:00 Spar­tan 16:00 Ple­sa­či­ca 18:00 Ru­do i Cur­si 20:15 Bož­ja vo­lja 22:00 Krv mo­je kr­vi 00:00 Za­ljev lu­đa­ka 02:05 Ru­do i Cur­si

FILM CINEMAX17:25

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.