FILM­SKI PRO­GRAM

24sata - Cafe 24 - - UTORAK, 8. 1. PROGRAM - -

HBO

08:15 Šle­po­ve lo­vač­ke pri­če

08:55 Osvet­ni­ci: Rat be­sko­nač­nos­ti 11:25 Ma­ri­gold Ho­tel 13:30 1945. 15:00 Pra­va lju­bav 16:40 Ote­te 18:10 Mo­ja ro­đa­ki­nja Rac­hel 20:00 Po­tom­ci 20:45 CIA u Ber­li­nu III

21:45 Pljač­ka usred ura­ga­na

23:30 Uboj­stvo pre­ma knji­zi

HBO 2

06:00 Fer­di­nand 07:45 Ku­ća sre­će 09:15 Naj­ve­ći showman 11:05 Ve­če­ra pet­kom 11:30 Dur­rel­lo­vi 12:25 Auti 14:25 Princ Per­zi­je: Pi­je­sak vre­me­na 16:20 Ge­os­torm 18:10 Cr­no je­ze­ro II 19:00 Pa­ter­no

20:45 Suc­ker Pun­ch - Babydoll uz­vra­ća uda­rac 22:35 Ho­ri­zont

00:10 Svje­dok op­tuž­be, 1. dio

CI­NES­TAR TV

09:00 Pr­do­prah dok­to­ra Prok­to­ra 10:55 Uko­rak sa Ste­ino­vi­ma 12:40 Por­tal smr­ti 14:35 Pljač­ka 16:40 Bi­je­li ole­an­dar 18:45 Dr­žav­na po­li­ci­ja 20:30 U ime prav­de 22:35 Taxi Bro­ok­lyn 23:30 Mla­di bun­tov­nik 01:10 Že­na pod ucje­nom

FOX CRI­ME

14:25 Eki­pa za oče­vid 15:20 Eki­pa za oče­vid 16:10 Ca­in 17:15 Bez tra­ga 18:15 Las Ve­gas 20:05 Ni­jan­se pla­ve 21:00 Ins­tin­kt 22:00 Ho­udi­ni i Doyle 22:55 Sher­lock i Wat­son 23:50 Bez tra­ga

CINEMAX

07:30 Mor­ska zvi­jez­da 09:05 Tvrt­ka 11:35 Spy Kids 13:00 Rat se­lja­či­na 14:35 Hol­lywo­od­land 16:40 Mor­ska zvi­jez­da 18:15 Za­vod­nik 20:00 Nes­ta­nak Sid­neyja Hal­la 22:00 Kob­na noć 23:20 Lu­na 00:55 Kum

FOX LI­FE

10:10 Mi­ke i Mol­ly 11:05 Mla­đa 11:55 101 dal­ma­ti­nac 13:50 Pre­va­ran­ti 14:45 Tip­top 15:15 Ame­rič­ki top-mo­del 16:10 Mla­đa 17:05 Mi­ke i Mol­ly 18:00 Ku­ća­ni­ce 20:00 Slat­ke ma­le la­ž­lji­vi­ce 20:55 102 dal­ma­tin­ca 22:55 Mla­đa 23:50 Mi­ke i Mol­ly

PICKBOX TV

14:45 Uda­ja do Bo­ži­ća 16:15 Gra­dić na oba­li mo­ra 17:00 Osve­ta u štik­la­ma 17:45 Bo­žić­na ve­za 19:15 Skan­dal 20:00 Osve­ta u štik­la­ma 20:50 Bo­žić ovis­ni­ce o ci­pe­la­ma 22:20 Od­bje­gla bo­žić­na ne­vjes­ta 23:50

S ljubavlju, Dje­di­ca

TV 1000

10:15 Lju­bav po pro­pi­si­ma 11:40 Pre­kid 13:25 Eli­za­be­ta 15:25 Po­s­ljed­nji po­lju­bac 17:05 Wic­ker Park 18:55

Jur­ski park: Iz­gub­lje­ni svi­jet 21:00 Div­lja ri­je­ka 22:50

Po­s­ljed­nji Mo­hi­ka­nac 00:40 Gu­šte­ri 02:40 Dnev­nik Brid­get Jo­nes 04:15 Gos­po­din sa­vr­še­ni 05:50 Dje­čak zva­ni Je­dri­li­ca

KI­NO TV

06:00 Za­ljev lu­đa­ka 08:10 Krv mo­je kr­vi 10:05 Ko­kowa­ah 2 12:10 Ne­poz­na­ta dje­voj­ka 14:00 Tra­go­vi 16:10 Ja, Da­ni­el Bla­ke 18:00 Al­bum 20:15 Uboj­stvo sve­tog je­le­na 22:20 Oki­dač smr­ti 00:00 Pre­kid 02:00 Al­bum 04:00 Uboj­stvo sve­tog je­le­na

FILM KI­NO TV20:15

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.