VRI­JE­ME SE ZAUSTAVILO

24sata - Cafe 24 - - UTORAK, 8. 1. PROGRAM - -

Dvo­ji­ca sre­do­vječ­nih mu­ška­ra­ca ra­de kao ču­va­ri iz­o­li­ra­nog gra­di­li­šta bra­ne vi­so­ko u ta­li­jan­skim Al­pa­ma pre­kri­ve­nim sni­je­gom. Kad je­dan od njih ode u do­li­nu ka­ko bi s obi­te­lji pro­veo bo­žić­ne blag­da­ne, na nje­go­vo mjes­to do­la­zi ado­les­cent. Dru­gi mu­ška­rac je is­to­dob­no oja­đen i fas­ci­ni­ran dje­ča­kom ko­ji glas­no slu­ša glaz­bu...

ŽANR: DRA­MA, 1959., ITA­LI­JA REŽIJA: ERMANNO OLMI ULO­GE: NATALE ROSSI ★★★★ ★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.