SP U RU­KO­ME­TU: HR­VAT­SKA - IS­LAND

PRE­PO­RU­KA DA­NA RTL 17:55

24sata - Cafe 24 - - ČETVRTAK, 10. 1. PROGRAM - -

Hr­vat­ska u pe­tak na Svjet­skom pr­vens­tvu u ru­ko­me­tu igra pr­vu utak­mi­cu. Naš je pro­tiv­nik ne­ugod­ni Is­land.

- To je ja­ko do­bra mom­čad. Ne­će nam bi­ti ni­ma­lo la­ko i važ­no je da u tur­nir kre­ne­mo po­bje­dom - re­kao je Li­no Čer­var. “Ka­ubo­ji” će pr­vi krug pr­vens­tva igra­ti u Mün­c­he­nu. Jas­no je ka­ko će na tri­bi­na­ma bi­ti pu­no hrvatskih na­vi­ja­ča. Prak­tič­ki će Hr­vat­ska u ovoj utak­mi­ci igra­ti kao na do­ma­ćem par­ke­tu. Fa­vo­rit na­še sku­pi­ne je Špa­njol­ska ko­ja je ak­tu­al­ni europ­ski pr­vak.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.