Ne­ki me hva­le da sam do­bro odi­gra­la zli­cu, a dru­gi mi pri­je­te na ulici

Na­kon na­vod­ne afe­re sa su­pru­gom sr­p­ske pje­va­či­ce Je­le­ne Kar­le­uše opros­ti­la je za­ruč­ni­ku što ju je ostavio

24sata - Cafe 24 - - INTERVJU -

ko­ja je Ker­mo­voj maj­ci Lej­li naj­bo­lja pri­ja­te­lji­ca, a is­to­dob­no je s nje­zi­nim su­pru­gom Ka­di­rom ima­la lju­bav­nu afe­ru. Ne iz­la­zi iz Lej­li­na do­ma, glu­mi joj pri­ja­te­lji­cu ko­ja će u sva­kom tre­nut­ku pru­ži­ti ra­me za pla­ka­nje, no is­to­dob­no Ka­dir že­li ob­no­vi­ti ve­zu s njom.

Sum­nja da je su­dje­lo­va­la u ot­mi­ci nje­zi­na si­na Tur­ci­ma je bi­la kao ulje na va­tru. Gle­da­te­lji su naš­li slič­nost i s do­ga­đa­nji­ma iz As­li­na pri­vat­nog ži­vo­ta, sto­ga su ko­men­ta­ri ko­je glu­mi­ca pri­ma vr­lo raz­li­či­ti. Ne­ki je hva­le da je do­bro odi­gra­la lik zli­ce, dru­gi joj pri­je­te da će je iz­vri­je­đa­ti na ulici. Ka­ko god, As­li vi­še ni­je mi­lje­ni­ca ci­je­le Tur­ske.

Na­ši fa­no­vi odu­šev­lje­ni su što su se Su­re­ja, Fa­ruk i eki­pa Bo­ra­no­vih vra­ti­li na ma­le ekra­ne. Glav­ni li­ko­vi As­li Enver (Su­re­ja) i Özcan De­niz (Fa­ruk) u dru­goj će se­zo­ni pos­ta­ti ro­di­te­lji dje­voj­či­ce Jaz.

Obo­je su i pri­je ove me­ga­po­pu­lar­ne se­ri­je bi­li poz­na­ti hr­vat­skim gle­da­te­lji­ma. Gle­da­li smo ih u se­ri­ja­ma “Sud­bi­na”, “Cr­na ru­ža” i “Po­nov­no ro­đen”, a nji­ho­vi privatni ži­vo­ti ni­šta ma­nje ni­su za­nim­lji­vi od ulo­ga ko­je tu­ma­če. Osim što se u “Is­tan­bul­skoj ne­vjes­ti” iz epi­zo­de u epi­zo­du bo­re s no­vim iz­a­zo­vi­ma, obo­je su, iz­me­đu dvi­ju se­zo­na, ima­li bur­ne pe­ri­ode pri­vat­nih ži­vo­ta. Özcan se na­kon go­di­na tra­že­nja pra­ve lju­ba­vi i sil­nih avan­tu­ra ože­nio 20 go­di­na mla­đom su­pru­gom Feyzom Ak­tan i do­bio si­na Ku­zeya. As­li je bi­la na me­ti tur­skih me­di­ja zbog na­vod­ne lju­bav­ne afe­re s no­go­me­ta­šem Du­škom To­ši­ćem, su­pru­gom sr­p­ske pje­va­či­ce Je­le­ne Kar­le­uše. Na­vod­no su glu­mi­ca i no­go­me­taš bi­li vi­đe­ni za­jed­no u ot­mje­nom res­to­ra­nu, no ka­da su no­vi­na­ri As­li upi­ta­li za ko­men­tar, bi­la je vr­lo od­rje­ši­ta.

– Stvar­no ne znam što da vam ka­žem o to­me, Du­ška čak ni ne poz­na­jem, do­ga­đa se da iz­la­ze tak­ve stva­ri. Ja­ko mi je smi­ješ­na ta vi­jest – rek­la je glu­mi­ca.

No za­jed­nič­ku ve­če­ru ipak ni­je de­man­ti­ra­la, a no­vi­na­ri su bi­li ne­mi­lo-

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.